แฟ้มสะสมผลงาน
นางสาวนภัสสร นาทรายขจี 
 ชั้น ปวส สาขาพืชศาสตร์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน