แฟ้มสะสมงาน
นายมนตรี เฉลิมพรพิรุณ
ปวช.1สาขาพืชศาสตร์
แผนกวิชา พืชศาสตร์
                               ยินดีต้อนรับ                                
                วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน