แฟ้มสะส้มงาน
นางสาว กวินทิพย์  สุภา
ปวช.1 เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร