แฟ้มสะสมผลงาน
นางสาวกนกพร จองตาล 
ปวช.1สาขาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร