แฟ้มสะสมงานนักเรียน  นักศึกษาออนไลน์
นาย  จีระวัฒน์   อมรใฝ่นวล
นักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1
สาขา  สัตวศาสตร์