กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 โครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
             
  
ดิฉันได้ร่วมโครงการ “จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ 
 นักศึกษาเข้าไปดำเนินงานใน
การปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ให้สวยงาม เรียบร้อยยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้แก่นักเรียนนักศึกษา
 ทำให้สังคมอยู่ได้ด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
      
ทำความสะอาด แผนก สัตวศาตร์ และ หน้าตึกอำนวยการ
    
 


Comments