กิจกรรม รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

กิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา 
และกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2559
ในวันพุธ ที่ 13 กรกฎาคม 2559
ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
             วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้ดำเนินกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา และกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2559 พร้อมร่วมใจกัน ลด ละ เลิก อบายมุข เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ในวันพุธ ที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุม สุริยะ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่ดีงาม รวมทั้งได้เสริมสร้างความรัก สร้างความสามัคคีในหมู่คณะSarabunIT๙","sans-serif"'>ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา พร้อมใจกันกล่าวคำถวายเทียนพรรษา และคำกล่าวถวายผ้าอาบน้ำฝน

กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ โดยคณะกรรมการดำเนินการ ณ บริเวณหน้าเสาธง

รับฟังการบรรยาย

รับฟังการบรรยาย เรื่อง "การเรียนอาชีวศึกษา กับการงานอาชีพ" จากรองผู้อำนวยการเยาวลักษณ์ รอดเกลี้ยง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

กิจกรรมละลายพฤติกรรม สันทนาการ และแบ่งกลุ่มเข้าฐานกิจกรรม ค่านิยม 12 ประการ

 แผนกสัตวศาสตร์ ค่านิยมข้อที่ 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน ณ หอประชุมสุริยะ

กิจกรรมการแสดงประจำกลุ่ม


การแข่งขันกีฬาชักกะเย้อ สัมพันธ์

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์
พิธีปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
ระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2559
ณ สนามกีฬา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
Comments