กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

  
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล วันวิสาขบูชา ประจำปี 2559
  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้จัดโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญทางศาสนา และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาต้นไม้ อนุรักษ์ธรรมชาติ และรักษาสิ่งแวดล้อม ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และปวส.1 ร่วมพัฒนาบำรุงรักษาต้นไม้ บริเวณโรงอาหารวิทยาลัยฯกิจกรรมวันไหว้ครู

 ประจำปีการศึกษา 2559
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 
ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
           
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุมสุริยะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝัง หล่อหลอม กระตุ้นจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา ในการเคารพ ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปีและเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา
วันภาษาไทยแห่งชาติ และวันสุนทรภู่ ประจำปี

การศึกษา 2559 
    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้กำหนดให้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมบูรณาการวันภาษา

ไทยแห่งชาติ และวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้โอกาสแก่นักเรียน นักศึกษา ได้แสดง

ความรู้ ความสามารถ และทักษะทางภาษาไทย โดยกำหนดจัดกิจกรรม ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 

ณ หอประชุมสุริยะโครงการหัวหน้าส่วนราชการ พบนักเรียนหน้าเสาธง
วันพุธ ที่ 13 กรกฎาคม 2559
ณ หอประชุมสุริย
           ตามที่จังหวัดลำพูน โดยความเห็นชอบร่วมกันของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้จัดให้มีโครงการหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดลำพูน พบนักเรียนหน้าเสาธง เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัดลำพูน ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชน และมีโอกาสพบปะกับผู้บริหารและคณะทำงานแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา (Lamphun Team) ของแต่ละโรงเรียน เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาด้านอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อนักเรียน/นักศึกษา
รองผู้อำนวยการเยาวลักษณ์ รอดเกลี้ยง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน กล่าวต้อนรับนายบำรุง รื่นบรรเทิง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะทำงาน ลำพูนทีม
นายบำรุง รื่นบรรเทิง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน พบปะนักเรียน นักศึกษา ตามโครงการหัวหน้าส่วนราชการพบนักเรียนหน้าเสาธง ในวันพุธ ที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Comments