กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม

ค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2559


อบรมคุณธรรม  จริยธรรม  นักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2559  
  ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2559   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน


 บุคลากร นักเรียนนักศึกษา ร่วมสวดมนต์ ไหว้พระ ทำวัตรเย็น ปฏิบัติภาวนา ณ หอประชุมสริยะ
ทุกๆวันพุธ


Comments