ความสามารถพิเศษ

การทอผ้าของชนเผ่ากะเหรี่ยงโป
 
 
  


  
การทอเสื้อผ้าชนเผ่ากะเหรี่ยงโป ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอดีตจนถึงปัจจุบัน 

    

Comments