นายชนะศักดิ์ ไพรพนาศรี

นักศึกษา

ปวช.๑ สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร

วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน