ประวัติการศึกษาระดับ ประถมศึกษา  โรงเรียนบ้านป่าคา ตำบล ดงดำ อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน

ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น    โรงเรียนบ้านบวก ตำบล ดงดำ อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ตำบลทาสบเส้า  อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน
ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนตำบลทาสบเส้า  อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน
Comments