ประวัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


ภาพฝึกงานที่บ้านสวนสันทราย ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
วันที่ 8 มีนาคมถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2559
ทักษะที่ได้จากการไปฝึกงานครั้งนี้คือได้รู้ถึงวิธีการ การขยายพันธุ์มะม่วงแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแบบเพาะเมล็ดเสียบกิ่งรวมไปถึงเสียบยอดรวมไปถึงการห่อผลและการเก็บเกี่ยวผล

การผสมดินกับแกลบเพื่อทำการเพาะเมล็ดมะม่วง

การห่อผลมะม่วงเพื่อป้องกันไม่ให้ผลเสียหาย

การอบรมเรื่องการห่อผลลูกพิชและการเสียบยอด

การอบรมเรื่องการทำชา

การอบรมเรื่องการทำปุ๋ยหมัก

การอบรมเรื่องการทำปุ๋ยหมักแบบหมูหลุม

การอบรมเรื่องการเลี้ยงมูลไส้เดือนในบ่อซีเมนต์
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่บ้านดงดำอำเภอลี้จังหวัดลำพูน

ได้เข้าร่วมการแข่งขันการจัดสวนหย่อมที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน


ได้เข้าร่วมการแข่งขันการจัดสวนถาดที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
ภาพการสัมมนาการฝึกงาน

                                                  
Comments