กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ

กิจกรรม
กีฬาสีภายใน (Sport Day) ปีการศึกษา 2558

     ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีภายในของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2558 รอบคัดเลือกในวันที่ 11 – 19 มกราคม 2559 และกำหนดการจัดงานวัน Sport Day ในวันพุธที่ 20 มกราคม 2559 ตามนโยบายให้สถานศึกษาสนับสนุน และส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ พลานามัย ให้สมบูรณ์แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2559 ณ สนามกีฬากลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

      


   

ได้เข้าร่วมการขันตระระดับภาคที่จังหวัดกำแพงเพชรอาชีวะเกมส์ครั้งที่42 

ฟุตซอล
เป็นการซ้อมฟุตซอลกับวิทยลัยเทคนิคลำพูนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวิทยลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
การเล่นกีฬาทำให้พวกเรารู้จักความสามัคคีในหมู่คณะ


Comments