กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม

กิจกรรม
 พิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

        ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมพีธีวันไหว้ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ซึ่งได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุมสุริยะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝัง หล่อหลอม กระตุ้นจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา ในการเคารพ ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปีและเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา


      
                                               


กิจกรรมจริยธรรมคุณธรรม
 ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 


           ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมเป็นผู้ประสานงาน ค่ายกิจกรรม คุณธรรมจริยธรรม ของแผนกวิชาพืชศาสตร์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ซึ่งได้เปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยจัดกิจกรรมการดำเนินงานค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นการส่งเสริมจิตสำนึกด้านความรักความสามัคคีในหมู่คณะ คุณธรรม จริยธรรม ควบคู่ไปกับความรู้ และทักษะด้านวิชาชีพ ให้มีความมั่นคงทางจิตใจ มีภูมิคุ้มกัน จากอบายมุขทั้งปวง ระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

     


ขอแสดงความยินดีกับครูยิ่งศักดิ์ ยอดยัง 
ที่จะเข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัล
จากสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
วันที่ 6 กรกฎาคม 2559
                                          
            

Comments