กิจกรรมการเรียนภาาคปฏิบัติ

กิจกรรมการเรียนภาคปฏิบัติ
วิชาเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
กิจกรรมที่1  การเตรียมพื้นที่ปลูก

    
การเตรียมพื้นที่ปลูกกลุ่มล่ะ10แปลง ขนาดแปลงกว้าง1เมตร ยาว16เมตร

กิจกรรมที่2  การเตรียมวัสดุอุปกรณ์
                  2.1 วัสดุที่ใช้ในการปลูก

ปุ๋ยอามิเมท
                  2.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ 


                           จอบใช้ในการขุดแปลงหรือหลุม       เครื่องตัดหญ้าใช้ในการกำจัดวัชพืช


กิจกรรมที่3  การเตรียมหลุมปลูกและการปลูก

                  3.1 การเตรียมหลุมปลูก

การเตรียมหลุมปลูกแถวละ20หลุม 1แปลง40หลุม

                  3.2 การเตรียมเมล็ดพันธุ์

           
เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดพันธุ์ป๊อปคอร์นสตอเบอรี่ strawberry popcorn


                  3.3 การปลูกทำการปลูกเมล็ดข้าวโพดพันธุ์ป๊อปคอร์นสตอเบอรี่
หยอดหลุมล่ะ1-2เมล็ด

กิจกรรมที่4  การปฏิบัติดูแลรักษา
                  4.1 การกำจัดวัชพืช


กำจัดวัชพืชออกโอยใช่จอบถางเอาถ้าใกล้โคนต้นก็ใช้มือถอนหญ้าออก
                 


                     4.2 การใส่ปุ๋ย
การให้ปุ๋ย หลุกล่ะ1กำมือหรือ 15กรัม

                  4.3 การให้น้ำ


                  4.4 การป้องกันกำจัดศัตรูพืช

กิจกรรมที่5  การเก็บรวบรวมข้อมูล
                  5.1 การวัดการเจริญเติบโตโดยวัดจากความยาวของลำต้นและขนาดของผล
                  5.2 การวัดการให้ผลผลิตโดยวัดจากจำนวนผล น้ำหนักผล จำนวนเมล็ดต่อผลและน้ำหนักเมล็ด
                        โดยรว
Comments