บทที่3

บทที่ 3 
วิธีการศึกษาทดลอง

                        1) รูปแบบการวิจัย

                        2) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

                        3) เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงานโครงการ

                        4) การดำเนินการทดลอง

                        5) การเก็บรวบรวมข้อมูล

                        6) การวิเคราะห์ข้อมูล

 

Comments