บทที่1

ปีการศึกษา 2559


บทที่1

บทนำ

  1. ข้าวโพดเป็นธัญพืชเศรษฐกิจที่สำคัญที่ใช้เป็นอาหารของมนุษย์และสัตว์ โดยฉะเพาะอย่างยิ่งข้าวโพดป๊อปคอร์นสตอเบอร์รี่เป็นวัตถุดิบหลักในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารความต้องการใช้ข้าวโพดป๊อปคอร์นสตอเบอร์รี่ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเป็นอย่างต่อเนื่อง ข้าวโพดป๊อปคอร์นสตอเบอร์รี่มีแป้งเป็นส่วนใหญ่ มีแป้งอ่อนเพียงเล็กน้อย แป้งแข็งซึ่งอยู่ตอนกลางของเมล็ดห่อหุ้มด้วยสารที่ค่อนข้ันเหนียวและยืดหยุ่น ข้าวโพดป๊อปคอร์นสตอเบอร์รี่มีทั้งความกรอบ หอมและมัน จึงเป็นของว่างที่คนทั่วไปนิยมรับประทานกันมากในปัจจุบัน ข้าวโพดป๊อปคอร์นสตอเบอร์รี่ให้สารอาหารที่สำคัญ เช่น ใยอาหาร สารต้านอนุมูลอิสระ สารอาหารให้พลังงานจากประโยชน์ข้าวโพดป๊อปคอร์นสตอเบอร์รี่งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยแครนตัน แห่งสหัฐอเมริกา มีสารต้านอนุมูลอิสระแบบเดียวกับที่มีในข้าวโพดสดและผลไม้สดอื่นๆ นั้นคือ โพลีฟีนอลส์ (polyphenols)

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดป๊อปคอร์นสตอเบอร์รี่พัฒนาสายพันธ์ุขึ้นเพื่อให้มีลักษณะของสายพันธ์ุที่เป็นที่ต้องการทั้งความแข็งแรงของลำต้น สีของเมล็ดและการแตกฟู
นักปรับปรุงพันธุ์พืชเลือกข้าวโพดป๊อปคอร์นสตอเบอร์รี่เพื่อความคงตัว

ของลักษณะของสายพันธุ์โดยการใช้การผสมในสายพันธุ์เดียวกัน การผสมในสายพันธุ์เดียวกันทำได้โดยการใช้เกสรตัวผู้จากต้นข้าวโพดต้นหนึ่งและใช้เกสรนั้นผสมกับเกสรตัวเมีย ของข้าวโพดต้นเดียวกัน การพัฒนาพันธุ์จะสามารถระบุ เลือก และเก็บรักษาเมล็ดของต้นที่มีลักษณะที่เป็นที่ต้องการได้ เมล็ดพันธุ์ดี จะทำให้การงอกของเมล็ดดี ต้นแข็งแรงสมบูรณ์ ต้านทานกับแมลงและโรคได้ดี เจริญเติบโตดี และให้ผลผลิตสูง เพื่อลดต้นทุนการผลิต และลดความเสี่ยงจากการได้เมล็ดพันธุ์ที่ไม่มีคุณภาพ เพราะปัญหาของผู้ปลูก ในปัจจุบันก็คือ เมล็ดพันธุ์ขาดคุณภาพ เปอร์เซ็นต์การงอกต่ำและให้ผลผลิตต่ำ

จากความสำคัญและประโยชน์ของป๊อปคอร์นดังกล่าว คณะผู้วิจัยได้ทำการศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดป็อปคอร์นแบบผสมเปิด โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมี เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตเมล็ดพันธุ์ป๊อปคอร์นพันธุ์ดีให้มีคุณภาพ ให้เกษตรกรแบบยั่งยืน และลดปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์อีกทางหนึ่ง

2.วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของข้าวโพดป๊อปคอร์นแบบผสมเปิด โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมี

2. เพื่อศึกษาการให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ของข้าวโพดป๊อปคอร์นแบบผสมเปิด โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมี

 3.สมมุติฐานการศึกษา

ปุ๋ยอินทรีย์เคมีมีผลต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ของข้าวโพดป๊อปคอร์นได้

4.ขอบเขตการศึกษา

การศึกษาครั้งนี้ทำการศึกษาการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ทำการทดลอง RCBD Randomized Complete Black Design ) ประกอบด้วย

วิธีการ วิธีการล่ะ 2 ซ้ำ โดยใช้ปุ๋ยอามิเมท + ปุ๋ยคอก  ต่อวิธีการ โดยขนาดแปลง 1X16 เมตร จำนวน10 แปลง ปลูกแปลงล่ะ 40 ต้น รวมทั้งหมด 400 ต้น ทำการเก็บข้อมูลโดยการวัดความสูงของลำต้น ความยาวของฝัก  น้ำหนักเมล็ดต่อฝัก และน้ำหนักเมล็ดต่อวิธีการ

 

5.ตัวแปรในการทดลอง

ตัวแปรต้น            ข้าวโพดป๊อปคอร์นสตอเบอรี่

ตัวแปรควบคุม      ปุ๋ยอินทรีย์เคมี

ตัวแปรตาม          การเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ของข้าวโพดป๊อปคอร์นสตอเบอรี่

 

6.ประโยชน์ที่ได้รับ                                                  

1. การใช้ปุ๋ยที่มีต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพดป๊อปคอร์นสตอเบอรี่

2. การใช้ปุ๋ยที่มีผลต่อการให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ของข้าวโพดป๊อปคอร์นสตอเบอรี่

7.ระยะเวลาการดำเนินการ

เริ่มทำการทดลองเมื่อวันที่ 17กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่  17ตุลาคม2559 รวมระยะเวลาการทดลอง91วัน

 

8.สถานที่ทำการทดลอง

แปลงปลูกพืชทดลอง แผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

 

9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้แนวทางในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของข้าวโพดป๊อปคอร์น

2. ได้แนวทางในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดป๊อปคอร์นและข้าวโพดพันธุ์อื่น ๆ ต่อไป

ความคิดเห็น
คุณไม่มีสิทธิ์เพิ่มความคิดเห็น
Comments