ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหารวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี

ลำดับที่

ชื่อ สกุล

ระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่

1

นายดิเรก             พุ่มคชา

        พ.ศ. 2504 - 2504

 

นายสุนทร            จันทร์น้อย  

พ.ศ. 2504 - 2508

3

นายอำนวย          ปั้นงา

พ.ศ. 2508 - 2513

4

นายไววิทย์          ชัยถาวร      

พ.ศ. 2513 - 2516

5

นายจริน             มณีเลิศ                 

พ.ศ. 2516 - 2519

6

นายชูรัฐ              มณีรัตน์                

พ.ศ. 2519 - 2523

7

นายอารมณ์          สิทธิเคหภาค

พ.ศ. 2523 - 2532

8

9

10

11

12

13

14

15

16

นายสำคัญ           จุลสัตย์

นายวิจิตร            วงษ์วิทย์กรณ์

นายสหัส             คำบู่

นายสิทธิศักดิ์        รัตนพาณิชย์

นายจรัสพงษ์        วรรณสอน

นายจรัล             ยุบรัมย์

นายพนม          เขียวนาคูปภา

นายสุเทพ         แก่งสันเทียะ

นางสาวมยุรี       ศรีระบุตร

พ.ศ.2532 2533

พ.ศ. 2533 2534

พ.ศ. 2534 2540

พ.ศ. 2540 2553

พ.ศ. 2553 2554

       พ.ศ.2554   2556

       พ.ศ.2557 – 2559

        พ.ศ.2559 – 2560

พ.ศ.2560 – ปัจจุบัน

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Comments