ผู้บริหาร


นางสาวมยุรี  ศรีระบุตร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี                                                             
                               นายประยุทธ  ศิริอำนาจ              นายชูเกียรติ  เพ็ชรล้อม                นางมนีรัตน์  รัตนผล                     นางพยนต์  นุ่มอุรา
                                  รองผู้อำนวยการ                  ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ            ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ      ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ
                              ฝ่ายบริหารทรัพยากร               ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                 ฝ่ายวิชาการ                   ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Comments