ประวัติวิทยาลัย

ประวัติและการก่อตั้งสถานศึกษา

           วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่ที่ 26 หมู่  4  ตำบลพัฒนานิคม  อำเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี  ห่างจากอำเภอพัฒนานิคม 4.5   กิโลเมตรและห่างจากจังหวัดลพบุรี   45  กิโลเมตร  ปัจจุบัน

มีพื้นที่ประมาณ  500  ไร่  3 งาน 47 ตารางวา  

พ.ศ. 2504  เดิมชื่อโรงเรียนเกษตรกรรมสงเคราะห์ลพบุรี   รับนักเรียนที่จบ  ม.ศ. 3 ( ม. 3 )  เข้าเรียน  3  ปี  โดยมีทุนสงเคราะห์ค่าอาหารและได้รับที่ดินคนละ 25 ไร่ เมื่อจบการศึกษา

พ.ศ. 2517  ยกฐานะ โรงเรียนเกษตรกรรมสงเคราะห์ลพบุรี”  เป็น โรงเรียนเกษตรกรรมลพบุรี

 2522  กระทรวงศึกษาธิการยกฐานะ  โรงเรียนเกษตรกรรมลพบุรี ”  เป็น

 “ วิทยาลัยเกษตรกรรมลพบุรี เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง                        

พ.ศ. 2537  จัดตั้ง  วิทยาลัยชุมชนพัฒนานิคม ”  ภายในวิทยาลัยเกษตรกรรมลพบุรี

พ.ศ. 2538  เปลี่ยนชื่อเป็น  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี มาจนถึงปัจจุบัน

ขนาดและที่ตั้ง  ปัจจุบันวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี มีพื้นที่ประมาณ 500 ไร่  3 งาน 47 ตารางวา  ตั้งอยู่เลขที่ 26 หมู่ 4  ตำบลพัฒนานิคม  อำเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี  15140

          โทรศัพท์           :  0 -3649 - 1370

          โทรสาร            :  0 -3649 – 1375

          E-mail  Address   :  kasetlopburi04@hotmail.com

          Website         :  www.lbcat.ac.th

 ปรัชญา

          การศึกษา  คือ  ความเจริญเพื่องาน  ชีวิตและสังคม

วิสัยทัศน์

          วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี  มุ่งเน้นการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางด้านสุกร  โคนมครบวงจร  โคเนื้อและพืชไร่ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยความร่วมมือกับชุมชน  และสถานประกอบการ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียน  และพัฒนาอาชีพของเกษตรกรสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

พันธกิจ

1.       ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพเกษตรในทุกระดับอย่างทั่วถึง  เสมอภาคและมีคุณภาพ  โดยเน้นทางด้านสุกร  โคนมครบวงจร  โคเนื้อและพืชไร่

2.       วิจัย  นวัตกรรมและพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาชีพเกษตรสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

3.       นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนากระบวนการการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ  เพื่อพัฒนาผู้เรียน  สร้างงาน   สร้างอาชีพสู่สังคมและชุมชน

4.       ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริการจัดการภายใน  ให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

5.       บริการชุมชนในด้านการฝึกอบรมวิชาชีพตามความต้องการของชุมชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สภาพภูมิศาสตร์ ชุมชน เศรษฐกิจ และสังคม

    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี  ตั้งอยู่ในเขตตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม  จังหวัด

ลพบุรี  เป็นเขตที่มีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงมีลำห้วยไหลผ่าน  มีถนนเป็นตาราง (ซอย) หมากรุกทั้งตำบล  ทิศเหนือจดตำบลโคกสลุง  ทิศใต้จดตำบลชอนน้อย  และตำบล   ช่องสาลิกา  ทิศตะวันออกจดตำบลหนองบัว และตำบลมะนาวหวาน ทิศตะวันตกจดตำบลดีลัง  มีประชากรทั้งอำเภอประมาณ 59,302 คน  อาชีพหลักของประชากรคือเกษตรกรรม ได้แก่  ทำนา  ทำสวน ทำไร่  และมีอาชีพเสริม ได้แก่ เลี้ยงสัตว์  เช่น  โคนม  โคเนื้อ ประมง เป็นต้น  มีที่ตั้งของสถานที่สำคัญ คือ ที่ว่าการอำเภอ  โรงพยาบาล  สถานีตำรวจภูธร  โรงเรียน และที่ทำการนิคมสร้างตนเอง                         

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Comments