ข้อมูลหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์


หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน

1. ประเภทวิชา เกษตรกรรมปฏิรูป (ปกติ)  (ปวช)

 - สาขาวิชา/งานเกษตรกรรมทั่วไป

 - สาขาวิชา/งาน อศ.กช. (สาขาเกษตรเพื่อชีวิต)

2. ประเภทวิชา เกษตรกรรมทั่วไป (ปวส)

 - สาขาวิชา/งาน เกษตรกรรมทั่วไป

 - สาขาวิชา/งาน ทวิภาคี

3. ประเภทวิชา เทียบโอน  (ปวส)

 - สาขาวิชา/งาน บริหารธุรกิจ

 - สาขาวิชา/งาน เกษตรกรรมทั่วไป

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Comments