רכז חינוך חברתי (אכרם שחוק)

 

1.     כללי

א.     רכז החינוך החברתי מופקד על  התכנית החינוכית - חברתית בביה"ס.

ב.     מרכז את כל בעלי התפקידים הפועלים בתחום זה בביה"ס

ג.      חבר בהנהלת ביה"ס.

         2.         פרוט הגדרת התפקיד

א.     שותף בגיבוש התפיסה החינוכית ערכית של ביה"ס.

ב.     אחראי על גיבוש תוכנית עבודה שנתית בחינוך החברתי ערכי בשיתוף הצוות הבית ספרי (הנהלת ביה"ס, רכזי שכבות, יועצות, ורכזי מקצוע, נציגות התלמידים -מועצת התלמידים) תוך התאמת תכניות  החינוך החברתי לצרכים הייחודיים של אוכלוסיית ביה"ס

ג.      אחראי על כתיבת התוכנית החברתית - חינוכית בית ספרית.

ד.     אחראי לפרסום לוח האירועים הבית ספרי.

ה.     מפקח באופן שוטף על ביצוע תכניות  החינוך החברתי בביה"ס.

ו.        אחראי לבניית סל תרבות ותקצוב במגוון תחומי תרבות בתאום עם רכזי שכבות , יועצות והנהלת ביה"ס.

ז.      מנחה מורים ומחנכים בביצוע חלקם בתכנית החברתית ערכית השנתית.

ח.     ריכוז חומרי עזר בתחום החברתי - ערכי הרלוונטים לעבודת המורים והמחנכים, עיבודם והפצתם לצוות המורים.

ט.     תאום פעילות חוץ בית ספרית ואירועים בתחום החינוך החברתי עם גורמי חוץ כגון: מרצים, תיאטראות  ומוסדות אחרים.

י.        משתתף בפורום רכזי  החינוך החברתי האזורי.

יא.   אחראי למשוב ולהערכה על הפעילות בתחום החינוכי - חברתי בביה"ס.

3.     הערות

מקיים תאום פעילות עם בעלי התפקידים הנוספים בתחומים הבאים

א.     תחום פעילות התנדבות בקהילה והפעלת מועצת מתנדבים מתבצע ע"י רכזת מתנדבים.

ב.     הפעלת מועצת התלמידים בביה"ס מתבצעת ע"י רכזת מועצת התלמידים.

ג.      טכסים  ואירועים בביה"ס באחריות רכזת טכסים