0. Programació de literatura universal 2n batxillerat

Programació de literatura universal 2n batxillerat

1. Característiques de l'examen

A) Consideracions generals

La prova constarà de dues opcions tancades, de les quals caldrà triar-ne una. En cada una d’aquestes opcions hi haurà un text, extret de les obres proposades més avall, i vinculat als nuclis de continguts que s’estableixen en el Decret 102/2008, d'11 de juliol (docv de 15 de juliol).

Els alumnes hauran de respondre argumentadament a quatre qüestions en total. Tres d’aquestes qüestions es basaran en l'anàlisi del text proposat; aniran d'allò més específic a allò més general, guiaran el comentari, i podran tractar sobre els assumptes següents: tema del text, trets estètics i disposició estructural, inserció del text en el conjunt de l'obra, sentit d’aquesta, semblança estètica de l'autor i repercussió d'aquest en la història literària... La quarta qüestió serà de caràcter teòric, i reproduirà literalment un epígraf dels continguts del bloc temàtic a què corresponga el text comentat, a excepció de l'epígraf que es corresponga amb el text.

B) Epígrafs teòrics i lectures proposades

1. Les literatures en l'Antiguitat

1.1. Els poemes homèrics: argument i característiques.

1.2. El teatre grec: la tragèdia.

1.3. Els grans poetes llatins: Virgili, Horaci, Ovidi.

1.4. La Bíblia: llibres i repercussió literària.

Lectura: Sòfocles, Èdip rei. La Magrana.

2. Formació literària de la consciència europea (cap al Renaixement)

2.1. L'èpica medieval.

2.2. La poesia dels trobadors.

2.3. El món medieval en un llibre: Divina comèdia.

2.4. El Decameró i altres col·leccions de relats.

Lectura: Dante, Infern (cants i-viii). Ed. Labutxaca. Traducció de Joan Francesc Mira.

3. L'entrada en l'Edat Moderna (segles xvi i xvii)

3.1. La lírica petrarquista en el Renaixement i el Barroc.

3.2. Teatre clàssic francés.

3.3. El teatre isabelí: Shakespeare.

3.4. Cervantes i els orígens de la novel·la moderna.

Lectura: Shakespeare, Hamlet. Ed. Quaderns Crema.

4. Il·lustració, revolució romàntica, contestació realista

4.1. Il·lustració i Neoclassicisme.

4.2. Romanticisme europeu.

4.3. L'eixida del Romanticisme: la novel·la realista i naturalista.

Lectura: Flaubert, Madame Bovary. Ed. Labutxaca. Traducció de Lluís Maria Todó.

5. Crisi finisecular i segle xx: poesia i teatre

5.1. Simbolisme i modernitat poètica: autors més rellevants.

5.2. L'esperit de l'avantguarda: el Surrealisme.

5.3. Reacció contra el teatre clàssic: teatre èpic i de l'absurd.

Lectura: Baudelaire, Les flors del mal (“Spleen i ideal”). Ed. Labutxaca. Traducció de Jordi Llovet.

6. La novel·la al segle xx

6.1. La renovació narrativa de principis del segle xx: Kafka, Proust, Joyce, Thomas Mann.

6.2. La novel·la nord-americana: la “Generació perduda”.

6.3. La narrativa hispanoamericana: el realisme màgic.

Lectura: Kafka, La metamorfosi. Ed. Proa. Traducció de Jordi Llovet.

2. Criteris generals de correcció de l'examen

En la valoració de l'exercici es tindrà en compte:

a) la comprensió lectora en la seua aplicació a l'anàlisi del text;

b) la informació aportada i la seua personalització;

c) la captació de les relacions amb temes contigus i de la importància de l'obra en la història literària i cultural;

d) l'estructuració de la resposta;

e) la capacitat de síntesi;

f) la precisió terminològica;

g) la qualitat expositiva (coherència, cohesió, correcció gramatical i ortogràfica).

Els errors en la redacció de l'examen, atenent els aspectes anteriors, comportaran una disminució gradual en la qualificació de l'exercici fins a un màxim de 2 punts.

3. Recomanació

Els poemes seleccionats de Baudelaire, Les flors del mal ("Spleen i ideal"), són els següents:

II. L’albatros

IV. Correspondències

X. L’enemic

XVIII. L’ideal

XXI. Himne a la bellesa

XXII. Perfum exòtic

XXIX. Una carronya

XXXI. El vampir

XXXIV. El gat

XLIX. El verí

LXXV. Spleen

LXXVII. Spleen

4. Models d'exàmens

PAU juny 2011

PAU juny 2011 (reserva)

PAU setembre 2011

PAU setembre 2011 (reserva)

PAU juny 2012

PAU setembre 2012

PAU juny 2013

PAU juliol 2013

PAU juny 2014

PAU juliol 2014

PAU juny 2015

PAU juliol 2015

Característiques de l'exercici i criteris de correcció

5. Currículum de la matèria

El currículum de la matèria, amb els corresponents nuclis de continguts, s'estableix en el Decret 102/2008, d'11 de juliol (docv de 15 de juliol).

Un comentari del bloc de la serp blanca sobre els llibres de lectura de la programació