วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

  วิสัยทัศน์
        โรงเรียนลำสนธิวิทยาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้เรียนมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจมีความเป็นพลโลกบนพื้นฐานความเป็นไทย ยึดมั่นในคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

    พันธกิจ

        1. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
        2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีความเป็นพลโลก
        3. พัฒนาผู้เรียนให้ดำเนินชีวิตตามหลักธรรมของศาสนา รักความเป็นไทย และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
        4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพ
        5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้
        6. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

    เป้าหมาย

        1. โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
        2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีความเป็นพลโลก
        3. ผู้เรียนดำเนินชีวิตตามหลักธรรมของศาสนา รักความเป็นไทย และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
        4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพ
        5. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และมีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้
        6. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพComments