งานประกันคุณภาพการศึกษา

 กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

ปีการศึกษา 2561


ปีการศึกษา 2562


ปีการศึกษา 2563
หน้าเว็บย่อย (1): SAR
Comments