ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนลำสนธิวิทยา 

    ตั้งอยู่เลขที่ ๔๓๙ หมู่ ๑ ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ โทร. ๐-๓๖๖๓-๓๒๑๓
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เนื้อที่ ๓๗ ไร่ ๒ งาน เขตพื้นที่บริการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ต.หนองรี หมู่ ๑, ๔, ๕, ๖, ๑๐, ๑๒ และตำบลลำสนธิ ๖ หมู่บ้าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ใช้เขตอำเภอลำสนธิ ๖ ตำบล ๓๓ หมู่บ้าน 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

พ.ศ. ๒๕๒๒ ชุมชนตำบลหนองรี โดยการประสานงานของพระครูอุดมธรรมโกวิท (หลวงพ่อคำภา อนุตตฺโร) เจ้าอาวาสวัดหนองรี 
                 ได้ดำเนินการขอจัด    ตั้งโรงเรียนหนองรีวิทยา และจัดการเรียนการสอนมาถึงปัจจุบัน 
พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทาน การจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาดีเด่น ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก และเข้า                      ร่วมโครงการผู้นำการใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น 
พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนเพื่อพัฒนาชนบท (มพช. ๒ รุ่นที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พ.ศ. ๒๕๓๖ เปิดการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 
พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (รพชส.) 
พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการปฏิรูปการศึกษา กรมสามัญศึกษาจังหวัดลพบุรี รุ่นที่ ๑ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รับการคัดเลือกและประเมินการดำเนินตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่น ในระดับทอง ของกรมอนามัย 
                   กระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ประจำอำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี และผ่านการประเมินเป็นโรงเรียน
                  ต้นแบบโรงเรียนในฝัน วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๙ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแห่งความสุข ระดับเหรียญทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต ๒ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษาจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง จาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ                      ศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนพร้อมใช้หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียนหนองรีวิทยาเป็นโรงเรียนลำสนธิวิทยา 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ผ่านการประเมินคงสภาพโรงเรียนต้นแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ผ่านการติดตามประเมินการดำรงรักษาสภาพสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน จากกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนและ
                  การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษาจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
                  คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ผ่านการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพคงสภาพระดับทอง 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบ “การพัฒนาคุณธรรมนำวิชาการ ตามหลักความดีพื้นฐานสากล” ในโครงการพัฒนาคุณภาพ
                  โรงเรียนในฝันและโรงเรียนมาตรฐานสากล ปีการศึกษา ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับการรับรองมาตรฐาน โรงเรียน อย.น้อย ระดับดี
Comments