คำขวัญ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ กลยุทธ์

คำขวัญ

ความรู้ดี วินัยดี เป็นศักดิ์ศรีของชุมชน
    
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา     จิตแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง

        จิตแจ่มใส หมายถึงการที่นักเรียนสามารถปรับตัวให้มีความสุขอยู่กับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ดี
        ร่างกายแข็งแรง หมายถึง การที่นักเรียนมีร่างกายที่เจริญเติบโต แข็งแรง สมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

    เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

        ส่งเสริมวัฒนธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

    กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

        กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

            ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ สามารถดำเนินชีวิตตามหลักธรรมของศาสนา รักความเป็นไทย และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

        กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

            ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพ ทำงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

            ส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการพัฒนาภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี และบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนรวมทั้งส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนรู้ของผู้เรียน การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการจัดการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

            ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาโดยประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรศาสนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพจัดทำและใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา รวมทั้งนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการศึกษา
Comments