ผู้บริหาร


นางรัตติยา ทะนุก   

ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน 

วุฒิการศึกษา คบ.  สาขาวิชา ภาษาไทย

ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  พ.2561 - จนถึงปัจจุบัน 
Comments