ผู้บริหาร
นายวงเดือน  สารวิทย์   

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ

 ผู้อำนวยการโรงเรียนลำสนธิวิทยา 

วันที่รับตำแหน่ง   3 เมษายน 2563

เริ่มรับราชการ  29  มิถุนายน 2536

วุฒิการศึกษา   ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ศษ.ด. , PH.D.

เบอร์โทรศัพท์  0815495878

E-Mail  :  swongduean@gmail.comComments