ผู้บริหาร

นายเผด็จ  สุพันธนา   

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 

วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา ศษ..  สาขาวิชา การบริหารการศึกษา

ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  พ.2557 - จนถึงปัจจุบัน 
Comments