ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ม.1

53

70

123

4

ม.2

59

75

134

3

ม.3

55

51

106

3

รวมมัธยมต้น

167

196

363

10

ม.4

53

86

139

3

ม.5

45

61

106

3

ม.6

47

68

115

4

รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า

145

215

360

10

รวมทั้งหมด

312

411

723

20

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560
Comments