กรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 


ที่

ชื่อ - สกุล

กลุ่ม/ฝ่าย

ตำแหน่ง

1

นางกุลกันยา  จารศุภกรกุล

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานคณะกรรมการ

2

นายไพโรจน์  ตุ้มเพชร

ผู้ทรงคุณวุฒิ

รองประธานกรรมการ

3

นางสาววาสนา  กอลขุนทด

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

4

นายสำเริง  วงษ์สกุล

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

5

นายอัมรินทร์  รักเมือง

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

6

นายประเสริฐ  ศรีจันทร์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

7

นายอนุชาติ  ป้อมสนาม

ผู้แทนผู้ปกครอง

กรรมการ

8

พระอธิการสวง  สุปัญโญ

ผู้แทนองค์กรศาสนา

กรรมการ

9

พระอาจารย์วิชัย  ปิยธัมโม

ผู้แทนองค์กรศาสนา

กรรมการ

10

นายเสวก  เรือนจันทร์

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรรมการ

11

นายธงชัย มงคลแก้ว

ผู้แทนศิษย์เก่า

กรรมการ

12

นายสมหมาย  จูเกลี้ยง

ผู้แทนศิษย์เก่า

กรรมการ

13

นายเฉลียว  สุขวงศ์

ผู้แทนองค์กรชุมชน

กรรมการ

14

นางพรพรรณ  สุจริตตั้งธรรม

ผู้แทนครู

กรรมการ

15

นายเผด็จ  สุพันธนา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

กรรมการและเลขานุการ

 

รายนามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนลำสนธิวิทยา
 
Comments