กลุ่มบริหารงบประมาณ


กลุ่มนโยบายและแผนงาน
 ระบบยุทธศาสตร์
 •  แผนกลยุทธ์ประจำปี 2559 - 2563
 •  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560
 •  โครงการตามแผนปฏิบัติการ 2560
 •  ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2560
 •  วัสดุ-ครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2560
 •  รายงานการวิจัยภาพรวม
 ระบบสารสนเทศ
 งานประกันคุณภาพ
 •  มาตรฐานการศึกษา
 •  เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา
 •  การดำเนินการรับการประเมินคุณภาพภายใน
 •  รายงานประจำปี
 งานนิเทศกำกับและประเมินผล
 •  ผลงานดีเด่่น
 •  รายงานผลตามแผนกลยุทธ์