เอกสาร download


-โครงสร้างฝ่ายบริหารงานบุคคล
-คณะทำงาน
เอกสาร Download
 
 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู โรงเรียนลำสนธิวิทยา 
    เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน [Download] 
 หลักฐานประกอบการขออนุญาตไปต่างประเทศ [Download]  
    แนวปฏิบัติขออนุญาตไปต่างประเทศ (เพิ่มเติม) [Download]
 แผนพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan: ID PLAN) [Download] 
    อันดับความสำคัญ [Download]
 ปกแผนพัฒนาตนเอง [Download]
 หนังสือยินยอมให้คู่สมรสทำนิติกรรม [Download]
 สัญญาจ้างครู/เจ้าหน้าที่อัตราจ้างชั่วคราว [Download]
 แบบขออนุมัติไปราชการในราชอาณาจักร [Download]
 ใบสมัครงานโรงเรียนลำสนธิวิทยา [Download]
 ขั้นตอนการขออนุญาตไปราชการ [Download]
 บันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการ [Download]
 รายงานผลไปราชการ [Download]
 เอกสารเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับจากการประชุม อบรม สัมมนา [Download]
 แบบใบลาป่วย ลาคลอด และลากิจส่วนตัว [Download]
 แบบคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน [Download]
 ระบบการบริหารจัดการโรงเรียนลำสนธิวิทยา [Download]
 แบบฟอร์ม : แผนการควบคุมภายในของฝ่าย/งาน/ระดับ/กลุ่มสาระ… [Download]
 แบบฟอร์ม : วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) [Download]
 ตัวอย่างแผนควบคุมภายในของฝ่ายธุรการ ปีงบประมาณ 2551 [Download]
 รายงานผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของหน่วยงาน [Download]
 แผนการควบคุมภายในของฝ่าย/งาน/ระดับ/กลุ่มสาระ… [Download]
 ตัวอย่าง : วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) : การนิเทศภายใน [Download]
 ตัวอย่าง : วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) : การจัดการความรู้ ระบบนำองค์กร [Download]
 สรุปผลการดำเนินงานปีการศึกษา............ ตามระบบบริหารจัดการโรงเรียนลำสนธิวิทยา [Download]
Comments