ESO


ESO

L'etapa de l'educació secundària obligatòria té caràcter obligatori.
Comprèn quatre cursos acadèmics que es cursaran normalment entre els dotze i els setze anys. L'Educació Secundària Obligatòria s'inicia, generalment, l'any natural en què es compleixen els dotze anys. Amb caràcter general els alumnes tenen dret a romandre en el centre amb règim ordinari fins als divuit anys, complerts en l'any en què finalitza el curs.

L’Educació Secundària Obligatòria (ESO) és una etapa educativa on l’alumne ha d’adquirir tot una sèrie de coneixements, habilitats i actituds que el formin com a persona i que li  permetin accedir o bé a la vida activa o bé a estudis posteriors.

L'Educació Secundària Obligatòria s'organitza en diferents matèries.
El quart curs té complementàriament caràcter orientador, tant per als estudis posteriors, com per a la integració a la vida laboral. 
 
Comments