1.ข้อมูลบุคลากร

ฝ่ายบริหาร

 

นายอนิวรรต  ติมุลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนลำดวนพิทยาคม 
 

    นายรังสิมันต์ุ  เชือนรัมย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนลำดวนพิทยาคม
 

  

ครูชำนาญการ
 
 
 
 
 นางสาววชิราภรณ์ โอนไธสง
ครู
 นางคำสอน  เฉลิมรัมย์
ครูผู้ช่วย 
 
 
 
 
  นายทองพูน  ดัชถุยาวัตร
ครู
 
 

  

 
 นางนิศารัตน  เฉียดรัมย์
ครู
นางสาววรรษชล พนมรัมย์ 
ครูผู้ช่วย  
นางสาวชุติมา  ศาลางาม
ครูอัตราจ้าง 
 
 
 
 
  นางนิชดา กรองทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ 
 
 
 
 
 นางจำลองลักษณ์  ดวงประสาท
ครู ชำนาญการพิเศษ
 นายณัฐกรณ์ ช่อมะลิ
ครูผู้ช่วย
นายประภาส เลี่ยมนางรอง 
ครูผู้ช่วย
 

 
 
 นางสาวพิไลพร สายทะเล 
ครูผู้ช่วย
 นางสาวสายฝน ศิริมนตรี 
ครูผู้ช่วย
 
  
 
   นางนิตยา ชายจอหอ
ครูผู้ช่วย
 
 
  
 นายพิชิต    จินดาศรี
ครู
  นางสาวอาภาภรณ์    แอ่งสุข
ครูผู้ช่วย
 
 

 
  นางจารุวรรณ ษมากิตติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
 
 
 
 
  นางสาวสุนทรี ขันตีสาย
 ครู
  นายถนัด มณีไสย
ครูผู้่ช่วย
 
 


ครู ชำนาญการพิเศษ
 
 
   นายศรายุทธ วิชัด 
ครูผู้ช่วย 
 
 
 

ครู ชำนาญการพิเศษ
 
 
 


 ครู ชำนาญการพิเศษ
 


ครู ชำนาญการพิเศษ
 


ครู ชำนาญการพิเศษ
 
 
 

 
 
 
 
 
   นางสาวศรัญณภัทร ไพรจักร
ครูธุรการ

 
                                                   

Comments