ผลงานผู้เข้าประชุมปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ : Google Site 


                

ที่

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

กลุ่มสาระ

ผลงาน

 


GoogleSiteราชบุรี 25-26กค56
ผลงานผู้เข้าประชุมปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ : Google Site 
รุ่นที่ 2 จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 30 คน วันที่ 1 – 2  สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี