זכויות לקויי שמיעהחוק החינוך המיוחד – חוק זה בא לקדם ולפתח את כישוריו ויכולתו של הילד עם הצרכים המיוחדים. לשקם ולשפר את תפקודו הגופני, השכלי, הנפשי, ההתנהגותי; להקנות לו ידע, מיומנויות והרגלים, ולסגל לו התנהגות מקובלת בחברה, במטרה להקל על שילובו בה ובמעגל העבודה.
הזכאים: אדם בגיל 3 – 21, שמחמת התפתחות לקויה של כושרו הגופני, השכלי, הנפשי 
או ההתנהגותי מוגבלת יכולתו להתנהגות מסתגלת ואשר ועדת ההשמה/הערר קבעה את זכאותו לחינוך מיוחד. ועדת ההשמה מתקיימת ברשות המקומית בה מתגורר התלמיד.

במקרה וההורים לקויי שמיעה או שאינם דוברים עברית, יש לדאוג למתרגם שיתרגם להם את מהלך הדיון לשפה המובנת להם. אפשר לבקש מהם להביא לדיון מישהו מטעמם.

ועדת השמה –
ועדת ההשמה היא גוף מקצועי, שהרכבו נקבע בחוק ובידיה הסמכות והאחריות לקבל החלטות לגבי זכאותו של הילד עם הצרכים המיוחדים לחינוך מיוחד, ולגבי השמתו במסגרת חינוכית ההולמת את צרכיו. הפניית ילד לועדת השמה הינה ביוזמת המסגרת החינוכית או ההורים.

השירותים הניתנים: ילד בעל צרכים מיוחדים זכאי לחינוך מיוחד חינם (באחריות משרד החינוך), במוסד חינוך מוכר כמשמעו בחוק חינוך חובה (כולל הסעות מהבית למסגרת החינוכית וחזרה).
החינוך המיוחד יינתן במסגרות הבאות:
• גן ילדים לחינוך מיוחד/משולב
• כיתה לחינוך מיוחד בבי"ס רגיל
• בי"ס לחינוך מיוחד

חוק השילוב: שילוב ילד בעל צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל (תיקון 7, תשס"ג) (גילאי 5-21)
(בשנים אחרונות ניתן סל שילוב החל מגיל 3, עם זאת, זכות זו איננה מעוגנת בחוק ועשויה להשתנות משנה לשנה).
מטרה: חוק השילוב נועד לעגן את זכויותיהם של תלמידים עם מוגבלות לקבל מענה לצרכיהם המיוחדים במסגרות חינוך רגילות. זאת ועוד, הוא מאפשר לילדים ללא מוגבלות ללמוד להכיר ולכבד את השונה
ולחיות עמו יחד.
תלמיד משולב זכאי, במסגרת לימודיו במוסד חינוך רגיל, לתוספת של הוראה ולימוד וכן לשירותים מיוחדים – עזרים מסייעים, שירותי סיוע, שירותים פסיכולוגיים, שירותים פארא-רפואיים וכל שירות אחר שהשר קבע בצו, בהתייעצות עם שר הבריאות או עם שר הרווחה, לפי העניין.

ועדת שילוב: בכל רשות מקומית תפעל ועדת שילוב שתפקידה לקבוע את הזכאות של תלמיד במוסד החינוך הרגיל שהוא ילד בעל צרכים מיוחדים, בהתאם לתכנית השילוב.

ועדת ערר – על החלטת ועדת שילוב או ועדת השמה רשאי תלמיד או הורה להגיש ערר לועדת השמה, בתוך עשרים ואחד ימים מיום שקיבל את ההחלטה בכתב; ועדת ההשמה רשאית לקבל את הערר, להחזיר את העניין לועדת השילוב לדיון נוסף, עם הוראות או בלעדיהן או לדחות את הערר.

הנגשה אקוסטית: אגף בינוי ותקצוב במשרד החינוך, יחד עם הפיקוח על תלמידים עם לקות בשמיעה, פועלים למען הנגשה אקוסטית של הגן/כתה במסגרת בה לומד/ת התלמיד/ת עם לקות בשמיעה, בשילוב האינדיבידואלי, בכתות מיוחדות במסגרות הרגילות ובמסגרות המיוחדות.

משרד החינוך מתקצב השתתפות עד סך 30,000 ₪ (מהם 5% ליועצים), עבור הנגשת הגן/כתה.

חובת הרשות המקומית לאפשר לתלמיד עם לק"ש ללמוד בכיתה המונגשת אקוסטית.  על כן, במידה ולא קיימת כיתה מונגשת פנויה, במוסד בו התלמיד לומד, על הרשות לבקש להנגיש עבורו כתה.

תלמיד עם לקות בשמיעה זכאי לשתי הנגשות במהלך שנות הגן, לשתיים נוספות ביסודי, להנגשה אחת בחט"ב ואחת בתיכון. כאמור, במידה וקיימת כבר כיתה מונגשת במוסד הלימוד, יבדק מצבה ובמידת הצורך תאושר השלמת הנגשה.

 ההתאמות האפשריות להנגשת הכיתה :

1. התקנת תקרה אקוסטית ברמת ספיגת רעש של NRC 0.85 לפחות. על התקרה לכלול גופי תאורה בעוצמת ההארה של 500 לוקס לפחות בכל חלל הכיתה וכן תאורת לוח שאינה מסנוורת.

2. החלפת מזגן למזגן שקט, המפיק רעש בעוצמה של עד45dB  למרחק של מ' אחד ממנו.

3. מערכת הגברה בכתה (קבוצתית או אישית( כפי שיומלץ על ידי קלינאי/ת התקשורת.

4. אטימת חלונות פנימיים/פרצות במעטפת באיטום המבודד רעש.

5. דלת עם גומיות איטום סביבה וסף מגן מרעש בתחתית הדלת.

6. חיפוי קירות במשטחים סופגי רעש.

7. רצפה רכה/גומיות לרגלי הרהיטים.

8. זיגוג כפול/אטימת חלונות חיצוניים.

9. פעמון מהבהב

     מומלצת בחירת כתה במקום שקט בביה"ס.


משרד הרווחה ומשרד הבריאות

חוק מעונות יום שיקומיים  יעודיים לילדים עם לקות שמיעה– מידע נוסף ניתן להשיג בכתובות האינטרנט הבאות:
http://makom-m.cet.ac.il/pages/item.asp?item=685 
http://www.aisrael.org/_Uploads/16843106_3_4.rft 
חוק זה בא להבטיח לפעוט, עם צרכים מיוחדים, מגיל חצי שנה ועד שלוש, מסגרת שיקומית, טיפולית וחינוכית נאותה. כלומר, משרדי הרווחה והבריאות מאשרים הפעלת מעון יום שיקומי לפעוטות עם לקות בשמיעה מגיל שנה עד גיל שלוש באמצעות ארגונים שונים.
במיחא קיים מעון יום שיקומי ייעודי. זכאותו של הילד למעון מאושרת ע"י ועדת הערכה בה יושבים נציגים של משרד הרווחה ומשרד הבריאות. ילדים להורים עם לקות שמיעה זכאים להנגשת הועדה על ידי תרגום לשפת סימנים או תמלול.
ההרשמה והתשלום למעון נעשים דרך מחלקת הרווחה ברשות המקומית שבאזור המגורים, לאחר פתיחת תיק.
ילד המשולב במעון יום שיקומי זכאי להסעה ולליווי בהסעה, מביתו למעון ובחזרה (הסעות והליווי באחריות הרשות המקומית). ילדים השוהים במעון היום השיקומי ייעודי זכאים לקבלת שלושה טיפולים פארא- רפואיים בשבוע, במסגרת המעון.

משרד הרווחה

ליווי סייעת – ילדים בגיל 3-1 המטופלים במיחא ונמצאים במסגרת מעון או משפחתון לילדים שומעים (לדוגמא: נעמת, ויצ"ו וכו') באזור המגורים, בכל ימי השבוע או בחלקם, זכאים לליווי סייעת למספר שעות בשבוע. הזכאות הינה רק לילדים עם צרכים מיוחדים המשולבים במסגרות חינוכיות רגילות הנמצאות בפיקוח משרד החינוך.
• בעניין זה יש לפנות לעובדת הסוציאלית של חטיבת הגיל הרך, אשר תפנה בהמלצה לעובדת הסוציאלית במחלקה לשירותים חברתיים, שבאזור המגורים לאחר שהמשפחה פתחה תיק במחלקה.
• לא ניתנת עזרה של סייעת לילדים המבקרים בגנים או מעונות פרטיים שאינם בפיקוח משרד החינוך, או שאינם מוכרים במשרד הרווחה.
• צוות מיחא מספק הדרכה לצוותי המסגרות החינוכיות המשלבות ילדים עם לקות שמיעה המטופלים במיחא.

ההרשמה למעונות היום הרגילים במקום המגורים מתחילה בחודש ינואר בכל שנה.
להרשמה – ניתן לפנות ישירות למעון. לעיתים, ניתן לקבל הנחה בתשלום למעון – לפרטים יש לפנות לעובדת הסוציאלית במחלקת הרווחה, שבאזור המגורים.

 מכשירי שמיעה

החזרים ממשרד הבריאות-ראה מידע מעודכן ל2014 

קופות חולים

המשפחות זכאיות להחזר חלקי של התשלום עבור הטיפולים במיחא מקופות החולים.
גובה ההחזר משתנה מקופה לקופה.
• יש לפנות לקופות החולים עם הקבלות המקוריות על התשלום בצירוף אישור ממיחא על קבלת טיפולים.
• על פי רוב, מקבלים מהקופה החזר על מספר חודשים יחד (בד"כ 3), לאחר הצגת קבלות עבור הטיפולים.


ניתוח שתל קוכליארי:
שתל קוכליארי כלול בסל הבריאות וממומן באמצעות קופות החולים (המימון לשתל אחד).
אחזקת השתל הקוכליארי – על פי סל הבריאות ניתנים החזרים דרך קופות החולים עבור אחזקה ובלאי של שתל (קיימת תקרת גג שנתית להחזרים).


מתוך אתר מיח"א ת"אליווי והסעות לילדים חרשים וכבדי שמיעה


ילדים, שזכאותם לחינוך מיוחד נקבעה על ידי ועדת השמה, זכאים להסעות בין אם הם לומדים במוסד לחינוך מיוחד ובין אם הם לומדים במוסד לחינוך רגיל.

על פי חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות תשנ"ד 1994, ילדים אלו זכאים להסעה מביתם לבית הספר, שבו הם לומדים, ובחזרה הביתה. האחריות לארגון ההסעות היא על הרשות המקומית, שבתחומה גר הילד, והרשות מממנת את ההסעות. בשנת 2002 הורחב החוק והוחל, בשינויים קלים, גם על פעוטות בגילאי שנה עד שלוש שנים, הלומדים במעון יום שיקומי.

תלונות בנוגע להסעות, ניתן להפנות לאגף ההסעות של העירייה או לאגף ההסעות במשרד החינוך.

הזכאות
לפי תקנות הסעה בטיחותית לילדים נכים (כללים ומבחנים לזכאות להסעה ולליווי), כפי שתוקנו בשנת 1998, ילד/ה זכאי/ת לליווי בהסעה על-ידי מלווה, אם ועדת חריגים קבעה כי הוא/היא זכאי/ת לליווי.

הליווי ייעשה על-ידי מבוגר נוסף, מלבד הנהג, המועסק כמלווה ברשות מקומית, או מתנדב שאושר לכך על-ידי ארגון ציבורי.
האחריות על הליווי, כמו האחריות על ההסעות, היא על הרשות המקומית שבתחום שיפוטה גר הילד הזכאי.
אם התעוררו חילוקי דעות בין ההורים לבין הרשות המקומית בדבר הזכאות לליווי, אפשר לפנות לוועדת החריגים, אשר תכריע במחלוקת.
המימון
הרשות המקומית חייבת לממן את הליווי, וההורים פטורים מכל השתתפות במימונו. לפרטים נוספים ניתן לפנות למכון לקידום החרש


גמלה לילד נכה 
הוריו של ילד עם מוגבלות המוכר כנכה, זכאים לגמלה חודשית. אתר הביטוח הלאומי מפרט את תנאי הזכאות לקבלת הגמלה. את התביעה לקבלת הגמלה יש להגיש בסניף המוסד לביטוח לאומי שבמקום מגורי הילד, באמצעות הטופס המיועד לכך. 
אתר בטלא: www.btl.gov.il

הגמלה משולמת ע"י המוסד לבטוח לאומי, מתוקף חוק.
לגמלה זכאים ילדים עם לקות דו-צידית בשמיעה של dB45 וגרוע מכך. כלומר, ילד עם לקות של לפחות dB45 באוזן הטובה. הגמלה תשולם מיום שאובחנה הלקות עד גיל 18 ושלושה חודשים. מהמועד הראשוני בו מתועד הליקוי בבדיקה זכאי הילד ל- 60% גמלה. 
עם תחילת הטיפול השיקומי הילד מקבל תוספת של 40% גמלה, בסך הכל 100% גמלה.
בעבור ילד עם לקות שמיעה ניתן לשלם גמלה לתקופה רטרואקטיבית לכל היותר בעד 12 חודשים שקדמו להגשת התביעה.
האישור לא נקבע על סמך גובה הכנסות.
• משפחה, שבה שני ילדים נכים או יותר, זכאית לתוספת של 50% בגמלה, כלומר 150%    לכל ילד.

אופן הפניה לביטוח לאומי
יש לגשת לסניף הקרוב למקום המגורים, בצירוף טפסים הניתנים במיחא + אודיוגרמה ממיחא (כדאי לצרף בדיקות שמיעה מוקדמות יותר, שעומדות בקריטריון). את הטפסים ניתן גם להוריד מאתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי או לקבלם בסניפי המוסד. כמו כן יש להראות תעודת זהות שהילד רשום בה.

• אישור ממיחא על טיפולים יינתן אך ורק כאשר הילד יתחיל לקבל טיפול בפועל.
• במידה ומשפחה מפסיקה את הטיפול במיחא תימסר על ידינו הודעה  לביטוח הלאומי,  והמשפחה תוכל לקבל את 40% הגמלה על טיפול במסגרת אחרת עם הצגת אישור על היות הילד מטופל שם.
• מידע מפורט ניתן לקבל בכל סניפי הביטוח הלאומי וכן באתר האינטרנט.
• ניתן לערער על תשובה שלילית בפני המוסד לביטוח לאומי.
מתוך אתר מיח"א ת"א


נקודות זיכוי ממס הכנסה

הורים לילד הסובל מלקות בשמיעה, זכאים לקבל על כך שתי נקודות זיכוי במס הכנסה. לשם כך עליהם לפנות לרופא אוזן אף גרון עם טופס 127. בנוסף, עליהם לפנות לעירייה ולבקש אישור מוועדת השמה, המעיד כי הילד סובל מלקות בשמיעה. כמו כן עליהם לבקש אישור נוסף כזה מהגן או בית הספר, שם לומד הילד.

 הערה: בטופס 127 אין הגדרה מתאימה לילד עם לקות שמיעה, ולכן על הרופא הממלא את הטופס לציין, שלילד יש עיכוב התפתחותי, הנובע מלקות שמיעה.

יש לציין, כי לא ניתנות נקודות זיכוי למבוגר עובד, שאין לו ילדים חרשים, גם אם הוא עצמו חרש או כבד שמיעה.

מדריך זכויות לאנשים עם מוגבלות

מידע לאנשים עם מוגבלות באתר המוסד לביטוח לאומי

לבוגרים:
מיסוי
1. קבלת החזר כספי - אדם לקוי שמיעה זכאי לקבל החזר חד-פעמי של מיסים ברכישת מכשיר פקס או מודם פקס, והחזר כספי עבור רכישת גלאי בכי, אם יש לו ילד/ים מלידה ועד גיל 3.
2.פטור ממס - חירשים המוכרים כנכים זכאים לפטור ממס עד תקרת הכנסה מסוימת. ברשות המיסים ניתן לקבל מידע מפורט על תנאי הזכאות, גובה הפטור וכיצד הוא ניתן.

משרדים וארגונים:

הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות באוניברסיטת בר-אילן

השירות: יעוץ וסיוע משפטי בתחומים מגוונים: ביטוח לאומי, נגישות, ניידות, שילוב והסעות, זכויות קופות חולים, אפוטרופסות ועוד
כתובת: עו"ד רוני רוטלר, הפקולטה למשפטים, אונ' בר-אילן ר"ג 52900
טלפון:  5318373-03  פקס: 5351856-03  
דואר אלקטרוני: Rothler@mail.biu.ac.il

משרד המשפטים – נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
www.Mugbaluyot.justice.gov.il
 השירות: מרכז מידע בדבר חוקים, תקנות, נהלים ושירותים לאנשים עם מוגבלות, לשכה לפניות הציבור, ייעוץ בנושאי נגישות. מטרה: לקדם שוויון ולמנוע הפליה של אנשים עם מוגבלות, לעודד השתלבותם והשתתפותם הפעילה של אנשים עם מוגבלות בחברה.
כתובת: רח' בית הדפוס 12, בניין "בית השנהב", אגף B, ירושלים 95483
טלפון:  6549555-02  פקס: 6549560-02 
דואר אלקטרוני:   mugbaluyot@justice.gov.il

בזכות – המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלויות
www.bizchut.0rg.il
השירות: העמותה פועלת לקידום השוויון של אנשים עם מוגבלות פיסית או נפשית, ולשילובם ולשיתופם בחברה בכל תחומי החיים.
כתובת: ת.ד. 35401, ירושלים 91352
טלפון: 6521308-02 , פקס: 6521219-02
דואר אלקטרוני:    mail@bizchut.org.il 

 

עמותת "קשר" – שירות משותף של "יד שרה" ועמותת "קשר"
www.mrkesher.org.il
השירות: קו מידע למשפחות לילדים עם צרכים מיוחדים  
בשיחת טלפון אחת לקו המידע, תוכלו לקבל מידע על זכויות והטבות, ארגונים ועמותות, מרכזי אבחון וטיפול, מסגרות חינוך, פנאי ועוד.
טלפון: 1-700-501-601, 03-6460252/3Comments