הנגשת הסביבה הלימודית לתלמיד כבד שמיעה/חרש (כו"ח)

מנהלי מחלקות חינוך ומורשי הנגישות ברשויות המקומיות שלום רב:

הנדון:

הנגשת הסביבה הלימודית לתלמיד כבד שמיעה/חרש (כו"ח)

ברצוננו להזכירכם כי עפ"י חוק שוויון לאנשים עם מוגבלויות, זכאי/ת תלמיד/ה כו"ח, הלומד/ת במסגרת רגילה או במסגרת מיוחדת, ללמוד בגן/כתה המונגשת אקוסטית.

חובת הביצוע והתחזוקה היא על הרשות המקומית. במקרים בהם הבעלות איננה הרשות המקומית, יש לפנות אל אגף בינוי ותקצוב לבירור אם הבעלות עומדת בקריטריונים להחזר מימון ממשרד החינוך.

אגף בינוי ותקצוב במשרד החינוך, יחד עם הפיקוח על תלמידים כבדי שמיעה וחרשים (כו"ח), פועלים למען הנגשה אקוסטית של הגן/כתה במסגרת בה לומד/ת תלמיד/ת כו"ח, בשילוב האינדיבידואלי, בכתות מיוחדות במסגרות הרגילות ובמסגרות המיוחדות. משרד החינוך מתקצב השתתפות עד סך 30,000 ₪ (מהם 5% ליועצים), עבור הנגשת הגן/כתה.

 

1.      שלבים בתהליך ההנגשה:

על הרשות המקומית/בעלות ליידע את ההורה/אפוטרופוס על זכותו להגשת בקשה לביצוע התאמות נגישות. האחריות להגשת הבקשה מוטלת על הורה התלמיד/אפוטרופוס.

א.         ההורה לתלמיד עם מוגבלות המבקש התאמות נגישות ימלא את טופס בקשה לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות - התוספת הראשונה תקנה 4(א) (נספח 1) בצירוף המסמכים הנדרשים ויגיש לרשות המקומית/בעלות בה לומד התלמיד.

פירוט של המסמכים שעל ההורה/אפוטרופוס להגיש לרשות המקומית/בעלות יחד עם טופס הבקשה:

מוגבלות בשמיעה

בדיקת שמיעה והמלצה של המרכז הטיפולי מחוזי לתלמידים כבדי שמיעה וחרשים

 

ב. הרשות המקומית/בעלות תשלח עותק של הבקשה למנהל המסגרת החינוכית בה לומד או ילמד התלמיד, ותתחיל במקביל בתהליך הנגשת מבנים תשתיות וסביבה (כמפורט בסעיף 2). 

ג. עם קבלת הבקשה להנגשה מהרשות המקומית/בעלות, על מנהל בית הספר לזמן את נציגת המרכז הטיפולי לתלמידים כבדי שמיעה וחרשים לצורך קביעת הכיתה בה יבוצע תהליך ההנגשה.

 

2.      תהליך הטיפול בבקשות הנגשה מבנים, תשתיות וסביבה עבור תלמידים:

א.      הרשות המקומית/בעלות מזמנת צוות מקצועי לצורכי סיור במסגרת החינוכית בה לומד/ילמד התלמיד.

פירוט משתתפי הסיור:

 

נציג הרשות המקומית/ בעלות

מורשה נגישות השירות ו/או מתו"ס

מטעם הרשות המקומית/בעלות

נציג המסגרת החינוכית

הורי התלמיד והתלמיד

תלמיד עם מוגבלות בשמיעה

P

P

P

במידת האפשר

ב. בנוסף על הרשות המקומית לדאוג לקבל חו"ד כתובה מהמרכז הטיפולי המפרטת את הכיתה שנבחרה להנגשה בתיאום עם מנהל המסגרת וכן את סוג מערכת ההגברה

ג. בסיום הסיור יוציא מורשה הנגישות של הרשות המקומית/בעלות דו"ח מפורט של ההתאמות הנדרשות, העתק יועבר למשתתפי הסיור, כולל למרכז הטיפולי לתלמידים כו"ח.

ד. הרשות המקומית/בעלות תעדכן את ההורה אודות פירוט התאמות נגישות עבורן נדרש תקציב.

ה. במידה וההורה חולק על בקשת הרשות, הוא רשאי להגיש ערר על גבי טופס ערר שישלח למנהל הפיתוח תוך  14 יום ממועד קבלת ההחלטה. ההחלטה בערר תינתן בתוך 30 ימים מיום קבלת הערר.

ו. הרשות תפנה לאגף הבינוי בבקשה להרשאה לביצוע ההנגשה.

לאחר קבלת הרשאה לביצוע ממנהל הפיתוח, הרשות תבצע את ההתאמות האקוסטיות הנדרשות.

 

ז. דרישות מנהל הפיתוח - בקשה לאישור הנגשה, תיק טכני:

1.      שם וסמל המוסד. לגני ילדים יש לצרף גם סמל אתר.

2.      שם התלמיד, מס' ת"ז, אודיוגרמה ובאיזו כתה לומד.

3.      במקרה של שינויים במבנה: תוכנית (1:1000, עם מפלסים) של קומות ביה"ס (מצב קיים ושינויים מוצעים), חתכים רלוונטיים. התיק הטכני יוכן בהתאם לתקן ת"י 1918, על ידי אדריכל/מהנדס. פרטי מכין התיק (כולל מספר הטלפון) יצורפו לבקשה, על מנת לאפשר בירור במקרה הצורך ויכלול פירוט טכני של הפתרונות המוצעים (כגון תקרה אקוסטית), בצירוף תוכניות מעשיות וחתכים.

4.      אין לכלול בבקשה בניה ו/או פיתוח שאינם שייכים לנושא הנגישות האקוסטית.

5.      קביעת הסיוע מותנית בקבלת הטפסים (לינק לטופס בקשה להרשאה חדש) חתומים ע"י כל הגורמים.

 

ח. פירוט החלל לגביו יש לתכנן הנגשה:

·         בבית ספר - הכיתה עצמה. במידה וכבר מונגשת, יש להנגיש את החדר בו מקבל תגבורים או החדר בו לומד את מירב השעות (מלבד כיתת האם).

·         בגן - החלל המרכזי. במידה וכבר מונגש, יש להנגיש את חדרי הספח בהם מקבל תגבורים ו/או בהם מתבצעת פעילות לימודית/חברתית משמעותית. 

במידה ומבוצעות עבודות הנגשה ביותר מכיתה אחת באותו בית הספר, יש לוודא שהכיתות אינן צמודות זו לזו ומפוזרות באופן מתאים בין האגפים/הקומות השונות. 

 

ט. תכנון וביצוע הליך הנגשת המבנה מבחינה אקוסטית בהתאם להוראות ת"י 2004 חלק 1 "אקוסטיקה במבנים שאינם למגורים: במרחבי למידה במבני קבע, קריטריונים דרישות תוכן וקווים מנחים".   

תכנון ההנגשה יעשה על ידי יועץ אקוסטי ובפיקוח מורשה נגישות השרות ו/או מתו״ס.

מורשה הנגישות יוודא שלאחר סיום ההתאמות המבניות, הנדרשות להשגת הקריטריונים האקוסטיים, תתבצע מדידה, המוכיחה כי העבודות בוצעו כנדרש ויחתום על סיום חלק זה בטופס בקשה לשחרור כספים ממנהל הפיתוח (לינק לטופס שחרור חדש). 

 

י. ההתאמות האפשריות להנגשת הכיתה בהתאם להוראות התקן:

1. התקנת תקרה אקוסטית ברמת ספיגת רעש של NRC 0.85 לפחות. על התקרה לכלול גופי תאורה בעוצמת ההארה של 500 לוקס לפחות בכל חלל הכיתה וכן תאורת לוח שאינה מסנוורת.

2. החלפת מזגן למזגן שקט, המפיק רעש בעוצמה של עד45dB  למרחק של מ' אחד ממנו.

3. מערכת הגברה בכתה (קבוצתית או אישית( כפי שיומלץ על ידי קלינאי/ת התקשורת.

4. אטימת חלונות פנימיים/פרצות במעטפת באיטום המבודד רעש.

5. דלת עם גומיות איטום סביבה וסף מגן מרעש בתחתית הדלת.

6. חיפוי קירות במשטחים סופגי רעש.

7. רצפה רכה/גומיות לרגלי הרהיטים.

8. זיגוג כפול/אטימת חלונות חיצוניים.

9. פעמון מהבהב

 

 

יא. התאמת טכנולוגיית ההגברה הנדרשת לשם השגת יחס אות/רעש מתאים לתלמידים כבדי שמיעה וחירשים:

קלינאית התקשורת מהמרכז הטיפולי לתלמידים כו"ח תמליץ, בהתייעצות עם התלמיד והוריו, מהי טכנולוגיית ההגברה המתאימה לתלמיד. קלינאית התקשורת תעביר להורים ולרשות את המלצתה כולל מפרט רלוונטי.

הרשות תרכוש את מערכת ההגברה המתאימה והיא תותקן רק לאחר חתימת מורשה הנגישות על סיום כנדרש של ההתאמות המבניות.

הרשות תזמן את נציג ספק מערכות ההגברה ואת קלינאית התקשורת לסיור משותף במסגרת החינוכית. הקלינאית תוודא שהמערכת פועלת כנדרש, תדריך יחד עם נציג ספק מערכות ההגברה את הצוות החינוכי כיצד להשתמש במערכת ותחתום על סיום ביצוע ההנגשה לתלמיד. 

 

יב. שחרור הכספים:

הרשות תעביר את הטפסים, החתומים על ידי מורשה נגישות מתו"ס וקלינאית התקשורת, יחד עם פירוט העבודות שבוצעו,  אל אגף הבינוי לשם שחרור הכספים. 

 

 

עדכונים נכון ל01/2016 :

1.      ניתן להגיש בקשה להנגשה עד 15 חודשים לפני כניסת התלמיד למסגרת החינוכית. ראו חוזר מנכל 3.10-13    הקדמת הרישום לילדים בעלי צרכים מיוחדים הזקוקים להנגשה פיזית של המוסד החינוכי http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-10/HoraotKeva/K-2012-4a-3-10-13.htm

2.      חובת הרשות המקומית לאפשר לתלמיד כבד שמיעה/חרש ללמוד בכיתה המונגשת אקוסטית.  על כן, במידה ולא קיימת כיתה מונגשת פנויה, במוסד בו התלמיד לומד, על הרשות לבקש להנגיש עבורו כתה. כאמור, במידה וקיימת כבר כיתה מונגשת במוסד הלימוד, יבדק מצבה ובמידת הצורך תאושר השלמת הנגשה.

3.      כיתות בהן לומד יותר מתלמיד אחד כבד שמיעה/חרש תקבלנה השתתפות מוגדלת בתקצוב ההנגשה, בסך של עד פי 1.5 מהמוקצב לכיתה בה לומד תלמיד אחד. סיבות לבקשה להגדלת התקציב יכולות להיות דרישות הגברה שונות בין התלמידים השונים וכדומה.

4.      כיתות המוגדרות "כיתות חנ"מ לתלמידים כבדי שמיעה/חרשים" וכן מרכזים טיפולים לתלמידים כו"ח בעלי סמל מוסד, יקבלו תקצוב בהתאם להנגשה הנדרשת וללא המגבלה התקציבית של 30,000 ₪ המוטלת על כיתות רגילות.

 

 

הערות:

1. פניה להכשרת כיתות עבור תלמידים כו"ח תוגש לאגף הבינוי באמצעות הרשות המקומית.

2. בקשה אשר תגיע לא מלאה ו/או לא חתומה על ידי כל הגורמים, לא תידון באגף בינוי ותקצוב.

3. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי לא כל מרחב לימודי חייב ביישום כל האמצעים (לדוגמא חלון כיתה שפונה לחצר שקטה אינו זקוק לאיטום). יש להתאים הביצוע לצרכים המיוחדים לכל תלמיד ומקום.

4. תלמיד  כבד שמיעה/חרש, המוכר במרכזים הטיפוליים לתלמידים כו"ח של משרד החינוך, זכאי ללמוד בכיתה מונגשת ובתנאי שזכאותו אושרה גם בועדה בתוקף חוק.

5. להזכירכם: קלינאי התקשורת, מומחי תחום שמיעה, של המרכזים החינוכיים, מלווים את ההנגשות כחלק מעבודתם במשרד החינוך. אי לכך, ניתן לזמנם, בתיאום מוקדם, אך ורק בזמן הלימודים ולא בחופשות. 

 

את התיק יש להפנות אל: הגב' אריאלה פקלר, אגף בינוי ותקצוב, דבורה הנביאה 2 ירושלים 91911, טלפון 5603350/4 – 02,   פקס 02-5603710.

כתובת מייל : arielafe@education.gov.il

בברכה

שולמית כהן,                                                                אילנית שושני

מפקחת ארצית לתלמידים עם מוגבלות חושים               מנהלת אגף בינוי ותקצוב

חגית אופק,                                                                  אריאלה פקלר

מדריכה ארצית לאודיולוגיה חינוכית ונגישות                   מנהלת ענף מעקב, בקרה ותקציב חוק הנגישות

 

המרכזים הטיפוליים המחוזיים לתלמידים כבדי שמיעה/חרשים, המוכרים על ידי משרד החינוך

מחוז מרכז:

המרכז הטיפולי

כתובת

טלפון                    פקס

תל אביב (גנים)

רידינג 23, תל אביב

03-6997503       03-6993942

תל אביב (בתי"ס)

פליטי הספר 30,תל אביב

03-5715656      5732583 -03

בני ברק (מוכש"ר)

אלעד (מוכש"ר)

סרוצקין 9, ב"ב

יהודה הנשיא 67, אלעד

03-5783410       03-5787514

03-7365843       03-5282820

 

מחוז ירושלים:

המרכז הטיפולי

כתובת

טלפון                    פקס

ירושלים (גנים ובתי"ס) כולל מזרח י-ם, מודיעין ובית שמש

בורוכוב 7, קריית יובל, ירושלים

02-6428359       02-6428440

 

 

ירושלים (מוכש"ר)

מודיעין עלית (מוכש"ר)

 

בית שמש (מוכש"ר)

עמוס 23, ירושלים

מרומי שדה 8, מודיעין עילית.

נחל קישון 26/4, בית שמש.

02-5002008       02-5002007

08-9725539

 

02-9993024 

 

מחוז דרום

המרכז הטיפולי

כתובת

טלפון                    פקס

באר שבע (גנים ובתי"ס)

התקווה 4 באר שבע

08-6263302     08-6263281

אשדוד (גנים ובתי"ס במתיא)

חיים משה שפירא 8, אשדוד

08-8652463     08-8661974

אשדוד (מוכש"ר)

הארי הקדוש 19, אשדוד

08-8641413     08-8641437

 

מחוז צפון:

המרכז הטיפולי

כתובת

טלפון                    פקס

צפון (גנים ובתי"ס)

טרומפלדור, שיכון ב' טבריה

04-6716274     04-6712328

טבריה (מוכש"ר)

צפת (מוכש"ר) 

המגינים 54, טבריה

דוד אלעזר 215, צפת

04-6726793

04-6577701

 

מחוז חיפה:

המרכז הטיפולי

כתובת

טלפון                    פקס

חיפה (גנים)

צה"ל 50, ק. אליעזר, חיפה

04-8538276     04-8528689

חיפה (בתי"ס)

מדרגות בית שערים 8, חיפה

04-8512381     04-8530024

אום אל פחם (מתי"א)

 

04-6110407

עוספיה (מתי"א)

 

04-8391782

חיפה (מוכש"ר)

מיכאל 36, חיפה

052-7680673

 

מחוז תל אביב:

המרכז הטיפולי

כתובת

טלפון                    פקס

תל אביב (גנים)

רידינג 23, תל אביב

03-6997503     03-6993942

תל אביב (בתי"ס)

פליטי הספר 30, תל אביב

03-5715656     03-5732583

בני ברק (מוכש"ר)

בי"ס בית יעקב, סרוצקין 9 ב"ב

03-5783410     03-5787514

 

 

 

רצ"ב קישור לאתר אגף הבינוי, בו ניתן למצוא נהלים וטפסים: http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Pituach/BinuyVetiktuv/NehalimVetfasimB.htm                                                

 

 

 

 

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
הצגת הקובץ הורדה
  89k גירסה 1 20 בפבר׳ 2019, 4:08 חינוך תלמידים כבדי שמיעה וחירשים משרד החינוך
Comments