หน้าแรก


EIT -หลักสองส่งเสริมวิทยา

แบบวัดการรับรู้ EIT เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้ามาตอบในระบบ ITA Onlineเข้าทำแบบวัดการรับรู้ EIT ได้ตามลิ้งก์ https://forms.gle/XKWSzv6Yn6QhBffn7 


 โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา  80 หมู่ที่ 2 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร  74120
ผู้จัดทำ : นางสาวนิตยา กิจจำรูญ
อีเมล์ : admin@lak2.ac.th
หน้าเว็บย่อย (1): ภาพกิจกรรม
Comments