Lithuanian Maritime Academy
Klaipeda University


Seaport Development: from Global Challenges to Glocal Solutions

International Scientific Practical Conference

Klaipeda
9 April, 2020


The conference focuses on the global challenges of modern European seaports – autonomous ships, automated seaport terminals, shipping alliances, global supply chain, geopolitical initiatives and environmental issues – as well as the opportunities for addressing these challenges in specific seaports and their social, geographical, technological and economic impact on the society, state and city.

            The conference striving to highlight the complexity and multidisdiplinity of research in the maritime transport sector, also to promote regional and international cooperation between academic and business communities.

            The conference language is English or Lithuanian

            Peer-reviewed manuscripts will be published in scientific journal Regional Formation and Development Studies.


Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla
Klaipėdos universitetas


Jūrų uosto plėtra: nuo globalių iššūkių prie glokalių
sprendimų

Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija

Klaipėda
2020 m. balandžio 9 d.


Konferencijos tematika susijusi su globaliais šiuolaikinių Europos jūrų uostų iššūkiais – autonominiai laivai, automatizuoti jūrų uosto terminalai, laivybos aljansai, pasaulinė tiekimo grandinė, globalios geopolitinės iniciatyvos, aplinkosauga – ir šių iššūkių konkrečiuose jūrų uostuose įgyvendinimo galimybėmis bei socialiniu, geografiniu, technologiniu ir ekonominiu poveikiu visuomenei, uostamiesčiui, valstybei.

            Konferencija siekia išryškinti jūrų transporto sektoriaus veiklos tyrimų kompleksiškumą ir daugiakryptiškumą bei skatinti akademinės bendruomenės ir verslo pasaulio bendradarbiavimą regioniniu ir tarptautiniu mastu.

            Konferencijos kalbos- anglų ir lietuvių.

            Recenzuoti rankraščiai bus publikuojami moksliniame žurnale Regional Formation and Development Studies.