หน้าแรก
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บนระบบออนไลน์ 

โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21

วันที่ 1 - 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562

โครงการพัฒนาคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลผู้ยื่นขอประเมิน 

เพื่อขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ตำแหน่ง ครู  สายการสอน มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว 21)

15 - 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมชยางกูร โรงเรียนศรียานุสรณ์

ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอประกอบการอบรม


โครงการส่งเสริมการบูรณาการแผนการจัดการเรียนรู้บนระบบออนไลน์ 
(กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการคูปองพัฒนาครู)

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดจันทบุรี 
วันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. 
ณ โรงแรม เคพี แกรนด์ จันทบุรี
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการแผนการจัดการเรียนรู้บนระบบออนไลน์plan01
กลุ่มสาระการเรียนรู้

 
 
 
 
https://sites.google.com/a/laemsing.ac.th/vvvv/khorngkar-laea-kickrrm/xbrm-cheing-ptibati-kar-ka-rbu-rna-kar-phaenkar-cadkar-reiyn-ru-bn-rabb-xxnlin/klum-sara-kar-reiyn-ru-withyasastr
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
        ภาพกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ Google Apps” สำหรับครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 24 - 26 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ และศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 

ภาพกิจกรรมอบรม Google Apps for EducationComments