หน้าแรก

โครงการส่งเสริมการบูรณาการแผนการจัดการเรียนรู้บนระบบออนไลน์ 
(กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการคูปองพัฒนาครู)

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดจันทบุรี 
วันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. 
ณ โรงแรม เคพี แกรนด์ จันทบุรี
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการแผนการจัดการเรียนรู้บนระบบออนไลน์plan01
กลุ่มสาระการเรียนรู้

 
 
 
 
https://sites.google.com/a/laemsing.ac.th/vvvv/khorngkar-laea-kickrrm/xbrm-cheing-ptibati-kar-ka-rbu-rna-kar-phaenkar-cadkar-reiyn-ru-bn-rabb-xxnlin/klum-sara-kar-reiyn-ru-withyasastr
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
        ภาพกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ Google Apps” สำหรับครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 24 - 26 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ และศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 

ภาพกิจกรรมอบรม Google Apps for EducationComments