ยินดีต้อนรับ


- รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2559

ประกาศโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง


ประกาศโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์

เรื่อง  สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49

ประจำปีงบประมาณ  2559

     

ข่าวการศึกษา