Entorns per crèixer

L'Aula Familiar és un temps i un espai perquè pares i fills tinguin l'oportunitat d'establir vincles afectius mitjançant activitats que despertin el potencial del nen.

Aula Familiar es un tiempo y un espacio para que padres e hijos tengan la oportunidad de establecer vínculos afectivos mediante actividades que despierten el potencial del niño.