หน้าแรก

เสนองาน CEO True003.pptx


ครูแกนนำขับเคลื่อน
โครงการโรงเรียนประชารัฐ

นายสมชัย นามสว่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายจำรัส เสียงเพราะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายนฤพันธ์ ภักดี
หัวหน้างานวิชาการ

นายภานุวัฒน์ เสาวไลย์
หัวหน้างานงบประมาณและแผนงาน

นายนิรุช เสาประโคน
หัวหน้างานบริหารทั่วไป