หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายหุ่นยนต์

เขียนโดย OHOADMIN เมื่อ SEPTEMBER 26, 2017. หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

 • Views 0

ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติ(MTEC) จะจัดกิจกรรม “ค่ายหุ่นยนต์ครู เอ็มเทค-สสวท.(MTEC-IPST Robotics Teacher Camp)” ระหว่างวันที่ 13-17 พฤษจิกายน 2560 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี จึงขอเชิญครูผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยจะรับคัดเลือกจำนวน 50 คน  สสวท.จะเป็นผู้ออกค่าสมัครให้มูลค่า 15,600 บาท/คน   แต่จะไม่รวมค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆ(ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องจ่ายเอง) รายละเอียดโครงการดังเอกสารแนบ

เงื่อนไขการรับสมัคร

 • ผู้สมัครต้องดำเนินการขออนุญาตต้นสังกัดด้วยตนเองและต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานต้นสังกัดในการเข้ารับการอบรมทั้ง 5 วันหากได้รับการคัดเลือก
 • ผู้สมัครจะต้องนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของท่าน เพื่อนครู
  ในสถานศึกษาของตนเองและท้องถิ่น รวมทั้งร่วมงานกับ สสวท. ในการพัฒนาครู พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้
 • สสวท. จะพิจารณาผู้ที่มีความเหมาะสมโดยการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นสิทธิขาดของ สสวท.
 • สงวนสิทธิมอบประกาศนียบัตร เฉพาะผู้เข้าร่วมกิจกรรมครบ 5 วันเท่านั้น

การรับสมัคร

 • ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ (MTEC-IPST-RobotCamp)
 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 27 ตุลาคม 2560 โดยกรอกใบสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์  https://goo.gl/ev94hC
 • ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 30 ตุลาคม 2560 ทางเว็บไซต์ http://oho.ipst.ac.th
 • ส่งแบบตอบรับการอบรม(เฉพาะผู้ที่ได้รับการคัดเลือก)ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 25ุ60 (จะแจ้งวิธีการตอบรับให้ทราบในวันประกาศผลการคัดเลือก)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นครูมัธยมศึกษา
 • มีความกระตือรือร้น ความสนใจ และความตั้งใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับ robotics and mechatronics
 • มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น ภาษา C, Python, Java, หรือภาษาอื่นๆ
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ เช่น มีความเข้าใจแผนผังอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
 • มีความรู้พื้นฐานการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายได้
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำเป็นต้องเข้าร่วมกิจกรรมครบทั้ง 5 วัน

*สิ่งที่ผู้รับการอบรมต้องเตรียมมา:  Notebook ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 7 เป็นอย่างน้อย และมี USB port อย่างน้อย  2 ports

สอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่
สาขาวิชาเทคโนโลยี
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)
โทร. 0 2392 4021 ต่อ 3408 (นายพนมยงค์ แก้วประชุม)
Email: pkaew@ipst.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมอบรมได้ที่
ฝ่ายเผยแพร่เทคโนโลยี งานประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนัก
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
โทร.  0 2564 6500 ต่อ 4679 (นายอัครพล สร้อยสังวาลย์)
E-mail: akrapols@mtec.or.th

YouTube Video


YouTube Video
ทีมตำแร็ยซอโรบอท  ทีมหุ่นยนต์โรงเรียนโคกยางวิทยา เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ในงาน Inter-City  Robotic  Olympiad  2016  ระหว่างวันที่  ๒๙  กรกฏาคม  -  ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๙  ณ  เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์.mp4


งานนำเสนอ021.pptx
นายสมชัย นามสว่าง
ผู้อำนวยการทีมช้างน้อย

นายจำรัส เสียงเพราะ
รองผู้อำนวยการทีมช้างน้อยนายนิรุช เสาประโคน
ครูผู้ควบคุมทีม/coah
ทีมช้างน้อย
เด็กชายโภคิน  เหมาะตัว
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2
หัวหน้าทีม ช้างน้อยโรบอท

เด็กชายพสธร  บาลี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2
สมาชิกทีม ช้างน้อยโรบอท
เด็กชายรัชชานนท์  แก้วเรือง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2
สมาชิกทีม ช้างน้อยโรบอท

เด็กชายภัทรชัย  ตุ้มนอก
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2
สมาชิกทีม ช้างน้อยโรบอท

เด็กชายรัฐพงษ์  ตรงตามคำ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2
สมาชิกทีม  ช้างน้อยโรบอท

เด็กชายเพชรกล้า  เพิ่มผล
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2
สมาชิกทีม  ช้างน้อยโรบอท

เด็กชายศุภสิทธิ์  เกิดเหมาะ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2
สมาชิกทีม  ช้างน้อยโรบอท

เด็กชายภูวศิลป์  บุญเสร็จ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2
สมาชิกทีม  ช้างน้อยโรบอท

นายศตวรรษ  เชิดดอก
หัวหน้าทีม  ตำแร็ยซอโรบอท
ทีมหุ่นยนต์ปีการศึกษา  2558

นายศักดิ์สิทธิ์  อินทนน
สมาชิกทีม  ตำแร็ยซอโรบอท
ทีมหุ่นยนต์ปีการศึกษา  2558

นายสุวรรณ  คลายโศก
สมาชิกทีม  ตำแร็ยซอโรบอท
ทีมหุ่นยนต์ปีการศึกษา  2558