ตารางเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ปรับปรุงวันที่ 9 พ.ค. 2561
ตารางสอนครู (แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้)
7.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
9.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
    -แนะแนว          -บรรณารักษ์

ตารางเรียนนักเรียน (แยกตามระดับชั้น)
ม.1                ม.2                    ม.3
ม.4                ม.5                    ม.6