ตารางเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
ตารางเรียนนักเรียน (แยกตามระดับชั้น)
ม.1                ม.2                    ม.3
ม.4                ม.5                    ม.6

ตารางสอนครู (แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้)

ตารางการใช้ห้องเรียน
อาคาร 1            อาคาร 2            อาคาร 3
อาคาร 7            อาคาร 9            อื่นๆ