ตารางเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ตารางเรียนนักเรียน (แยกตามระดับชั้น)ปรับปรุง 27 มิ.ย. 2563
ม.1                ม.2                    ม.3
ม.4                ม.5                    ม.6

ตารางสอนครู (แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้)

ตารางการใช้ห้องเรียน
อาคาร 1            อาคาร 2            อาคาร 3
อาคาร 4            อาคาร 5            อาคาร 6
อาคาร 7            อาคาร 9            อื่นๆ