ตารางเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ม1 ห้อง  1      2     3    4      5    6      7     8     9     10    11      12

ม2 ห้อง   1         3     4     5     6     7     8     9     10     11     12

ม3 ห้อง   1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12

ม4 ห้อง   1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15

ม5 ห้อง   1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15

ม6 ห้อง   1     2     3     4         6     7     8     9     10     11     12     13     14     15