หน้าแรก

   

เราจะก้าวต่อไปเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมGoogle Dual-Mode Calculator

Gadget ที่คุณเพิ่มไม่ถูกต้อง

my widget for counting
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
ผลข้อเสนอโครงงานที่ผ่านการพิจารณารอบข้อเสนอโครงงาน โครงการ การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 21: YSC 2019 และได้รับทุนพัฒนำผลงำน 3,000 บาท นักเรียนโรงเรียนกัลยาณวัตรสามารถผ่านเข้ารอบ 3 โครงงาน ได้แก่

โครงงานชีววิทยา  การศึกษากลไกการพองตัวของเมล็ดแมงลักและการ ประยุกต์ใช้
ผู้ทำโครงงาน       
นาย ชินพัฒน์ สะตะ (หัวหน้าทีม)
                        นาย ศุภกร พิมพ์ชารี
                        นาย วิชชากร อนวัชศิริวงศ์
ครูที่ปรึกษา         นาย วีรยุทธ ทองแดง
โครงงานฟิสิกส์ พลังงาน และ ดาราศาสตร์  เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากนาข้าว
ผู้ทำโครงงาน       
นาย ณรงค์กร เพ็งโคตร (หัวหน้าทีม)
                        นาย ธีรเดช พานาดี
                        นาย จิรภัทร อิสระวิสุทธิ์ 

ครูที่ปรึกษา         
นางสาว กชกร ล่ามสมบัต
โครงงานวิทยศาสตร์ สิ่งแวดล้อม   การพัฒนาวัสดุ Super hydrophobic ดักจับนำ้ามันปน เปื้อนในสิ่งแวดล้อม
ผู้ทำโครงงาน       
นาย พิเชษฐ์ คุณทอง (หัวหน้าทีม)
                        นาย ศุภกิจ แซ่เอี้ยว
                        นาย นนท์ธวัช ทัดทาอามาตย์ 

ครูที่ปรึกษา         นาย วีรยุทธ ทองแดง

วันที่ & เวลา


หน้าเว็บย่อย (2): ข้อสอบ online O-NET บุคลากร
Comments