โครงงานคอมพิวเตอร์ "สื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ เรื่อง มหัศจรรย์แห่งเซลล์

โพสต์6 ธ.ค. 2560 00:13โดย542 ICT-HOUSE   [ อัปเดต 6 ธ.ค. 2560 00:30 ]

การสร้างสื่อมัลติมัลมีเดียปฏิสัมพันธ์ เรื่อง มหัศจรรย์แห่งเซลล์ 
( Wonderland Of Cell )            มหัศจรรย์แห่งเซลล์ (Wonderland Of Cell) เป็นสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดีย มีเนื้อกล่าวถึงเซลล์ในสิ่งมีชีวิตประกอบด้วย 2 บทเรียน คือ เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ โดยแต่ละบทเรียนประกอบด้วย ข้อสอบก่อนเรียน  เนื้อหา ข้อสอบหลังเรียน และเกมฝึกทักษะ ซึ่งมีรูปแบบการนำเสนอเป็นภาพเคลื่อนไหว 2D และ 3D Animation เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเแต่ละเรื่องมากยิ่งขึ้น และผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และผู้เรียนสามารถเลือกเรียนผ่านทางคอมพิวเตอร์  เว็บไซต์ และแอพลิเคชันได้

 

วรรณนิสา  บุตรโม
ฐิตินันท์  จำปาหวาย
จิราวรรณ  วัฒนกูล
ผู้จัดทำ
ทดลองใช้บทเรียนที่นี่

"Gamification of Flowchart" สื่อปฏิสัมพันธ์ฝีมือนักเรียน ม.ปลาย โครงการ IT Genius

โพสต์5 ก.ย. 2560 00:10โดย542 ICT-HOUSE   [ อัปเดต 9 ก.ย. 2560 23:25 ]

การพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์แบบมัลติมีเดียการเขียนผังงาน ในรูปแบบเกมมิฟิเคชั่น 
(Gamification of Flowchart)

    เกมมิฟิเคชั่น (Gamification) หมายถึง การใช้เทคนิคในรูปแบบของเกมโดยไม่ใช้ตัวเกม เพื่อเป็นสิ่งที่ช่วยในการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่สนุกสนาน ใช้กลไกของเกมเป็นตัวดำเนินการอย่างไม่ซับซ้อน อันจะทำให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรม ตรวจสอบ ปรับปรุง และหาวิธีการแก้ไขปัญหา (Christopher, 2014)


    การศึกษาในปัจจุบันไม่สามารถที่จะดึงความสนใจของผู้เรียนได้เท่าที่ควร เช่น เด็กไม่ตั้งใจเรียน เบื่อหน่ายกับการเรียน ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำลง    

    

    เกมเป็นที่ทราบกันดีว่าเด็กไม่ว่าวัยใด หรือ แม้แต่ผู้ใหญ่เองก็ชอบเล่นเกม ชอบการแข่งขัน  อย่างที่ได้เห็นในปัจจุบันว่าในด้านการตลาดของบางบริษัทมีการนำเทคนิคเกม มาใช้กันอย่างแพร่หลาย    

    สื่อปฏิสัมพันธ์แบบมัลติมีเดียการเขียนผังงาน ในรูปแบบเกมมิฟิเคชั่น (Gamification of Flowchart) นี้ จึงเป็นผลงานการสร้างสื่อเพื่อการศึกษาของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่น่าจะทำให้ผู้เรียนได้บรรยากาศการเรียนรู้ที่ผ่อนคลาย สนุกสนาน คล้ายกับการเล่นเกม

วรรณิสา บุตรโม

ภัคชาภา โลสิลา

ปัญญ์ฑิตา พลเสนา

ผู้จัดทำ

ทดลองใช้บทเรียนที่นี่
Link1 
http://itgeniuskw.000webhostapp.com/

3 นักเรียนหญิง ม.5 รร.กัลยาณวัตร จ.ขอนแก่น หนึ่งใน 40 ทีมสุดท้ายในโครงการ Digital Startup

โพสต์31 ส.ค. 2560 18:58โดย542 ICT-HOUSE

 
                                                            
               
             

 3 นักเรียนหญิง ม.5 รร.กัลยาณวัตร จ.ขอนแก่น หนึ่งใน 40 ทีมสุดท้ายในโครงการ Digital Startup คว้า"รางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์รุ่นเยาว์" จากผลงาน “มหัศจรรย์แห่งเซลล์” เปลี่ยนบทเรียนชีววิทยาให้น่าสนใจด้วยระบบ E-learning ได้ทุนพัฒนางานกว่า 3 แสนบาท พร้อมศึกษาดูงานประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 6 - 9 กันยายน 2560 จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) นางกรรณิกา ศรีสัตย์รสนา ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนกัลยาณวัตร สังกัด สพม.25(ขอนแก่น) เปิดเผยว่า โรงเรียนกัลยาณวัตร โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาขาคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการ IT GENIUS ขึ้นเพื่อสอนทักษะด้าน ICT เฉพาะด้านให้กับนักเรียนที่สนใจหลังเลิกเรียนแบบให้เปล่า เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้นักเรียนและผู้ปกครองเล็งเห็นความสำคัญของการรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการนี้ได้จัดส่งผลงานของทีม KW Conjuring เข้าร่วมแข่งขันในประเภท E-Learning ระดับ นักเรียน – นิสิต นักศึกษา โครงการ " Digital Startup" ของ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในผลงาน ระบบ e-learning อัจฉริยะ “มหัศจรรย์แห่งเซลล์” โดยเริ่มจากผ่านการคัดเลือกรอบ 500 ทีมจากทั่วประเทศ ผ่านเข้ารอบ 300 ทีม ทำให้ได้รับรางวัลสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบ จำนวน 50,000 บาท และพัฒนาผลงานต่อผ่านเข้ารอบ 100 ทีม ได้รับรางวัลสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบอีก จำนวน 80,000 บาท และผ่านเข้ามาสู่รอบ 40 ทีม นางกรรณิกา ศรีสัตย์รสนา ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนกัลยาณวัตร กล่าวต่ออีกว่า ทางผู้รับผิดชอบโครงการ Digital Startup ได้ส่งผลงานของทั้ง 40 ทีมให้กับทางคณะผู้บริหารและกองบรรณาธิการ นิตยสาร Be Link พิจารณาผู้ที่มีผลงานโดดเด่นในแต่ละสาขาอาชีพเพื่อรับรางวัล “Be Link Awards 2017” ผลปรากฏว่า ทีม KW Conjuring จากโรงเรียนกัลยาณวัตร ได้รับรางวัล “นวัตกรรมสร้างสรรค์รุ่นเยาว์” จากนั้นทีม KW Conjuring ได้เข้าร่วม Pitching เพื่อคัดเลือกรอบชิงชนะเลิศในโครงการ Digital Startup ภายใต้โครงการ Thailand Digi Challenge 2016 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ณ Central Embassy ถนนสุขุมวิท เพลินจิต กรุงเทพมหานคร และได้รับรางวัลสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบอีกจำนวน 200,000 บาท รวมเป็นรางวัลสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบทั้งสิ้น จำนวน 333,000 บาท ล่าสุดได้รับแจ้งจากนายมนต์ชัย ศรีเจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ว่าคณะกรรมการได้พิจารณาให้รางวัล Young Innovator Award สาขา Innovative Learning Technology ให้กับทีม KW Conjuring ของโรงเรียนกัลยาณวัตร และเดินทางไปศึกษาดูงานด้าน Startup ระหว่างวันที่ 6 – 9 กันยายน 2560 ณ ประเทศสิงคโปร์ รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาและนักเรียน ที่ได้ไปศึกษาดูงานด้าน Startup ณ ประเทศสิงคโปร์ 1. นายอำนาจ พรหมใจรักษ์ อาจารย์ที่ปรึกษา 2.นางสาวฐิตินันท์ จำปาหวาย นักเรียนชั้น ม.5 3.นางสาวจิราวรรณ วัฒนกูล นักเรียนชั้น ม.5 4. นางสาวนาลี ชูทอง นักเรียนชั้น ม.5 ประภาส วินิจสิริ/ข่าว 19 สิงหาคม 2560

ลูกนางฟ้ารับรางวัล "นวัตกรรมสร้างสรรค์รุ่นเยาว์"

โพสต์5 พ.ค. 2560 20:52โดย542 ICT-HOUSE   [ อัปเดต 5 พ.ค. 2560 20:55 ]
'ดีป้า' ติดปีก 40 สตาร์ตอัพไทย

โพสต์5 พ.ค. 2560 19:40โดย542 ICT-HOUSE   [ อัปเดต 5 พ.ค. 2560 20:00 ]

            ดีป้า ดึงผู้เข้ารอบ 40 ทีมสุดท้ายโครงการดิจิทัล สตาร์ตอัพ ร่วมกิจกรรมค่ายเพิ่มทักษะ Level Up Camp เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนมุมมองการทำงาน ปิดจุดอ่อนสตาร์ตอัพไทย
            นายมนต์ชัย ศรีเจริญศักดิ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการตลาด สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า โครงการดิจิทัล สตาร์ตอัพ ได้คัดเลือกผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรายใหม่ จำนวน 500 ทีม จากทั่วทุกภาคของประเทศ มาตั้งแต่ต้นปี 2559 
            ล่าสุด มีทีมผ่านเข้าสู่รอบ 300 ทีม 100 ทีม และ 40 ทีมสุดท้าย มาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเพิ่มทักษะ Level Up Camp ระหว่างวันที่ 28 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคมนี้  ซึ่งเป็นครั้งแรกที่สตาร์ตอัพ 40 ทีม ได้มาพบปะแลกเปลี่ยนและเพิ่มทักษะการสื่อสารให้ได้ใจผู้ร่วมลงทุน ก่อนเข้าสู่วันนำเสนอผลงาน "เดโม่ เดย์" ในเดือนมิถุนายน และคัดเหลือ 10 ทีมสุดท้าย เดินทางไปซิลิคอนวัลเลย์ สหรัฐอเมริกา  ญี่ปุ่น หรือเกาหลี ตามโซลูชั่นของทีมนั้นๆ 
           โดยกิจกรรม Level Up Camp เกิดขึ้นเพื่อปิดจุดอ่อนของสตาร์ตอัพไทยที่ มักคิดโซลูชั่นเอง คิดเอง ทำเอง นำเสนอเอง แต่ขาดมุมมองที่หลากหลาย ขณะที่ การสร้างสตาร์ตอัพให้เติบโตได้ต้องทำให้เป็นทีมก่อน ดังนั้นค่ายที่จัดขึ้นจึงมุ่งหวังให้เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนมุมมองการทำงานของสตาร์ตอัพทั้ง 40 ทีม
          สำหรับโครงการนี้ มีผู้เข้าร่วมตั้งแต่วัยมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยและผู้ประกอบการอิสระทั้งที่จดทะเบียนธุรกิจแล้ว และยังไม่ได้จดทะเบียนฯ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 117 ล้านบาท 
          1 ใน 40 และ หนึ่งเดียวในระดับนักเรียน คือ ทีม KW Conjuring ผลผลิตจากโครงการ IT GENIUS กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฯ สาขาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม.25 จังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย นางสาวฐิตินันท์ จำปาหวาย  นางสาวจิราวรรณ วัฒนกูล และนางสาววนาลี  ชูทอง  นักเรียนชั้น ม.5/8 ภายใต้การดูแลของครูอำนาจ  พรหมใจรักษ์     

ลูกนางฟ้าผ่านเข้ารอบ 40 ทีมสุดท้าย Thailand Digi Challenge 2016

โพสต์17 เม.ย. 2560 04:49โดย542 ICT-HOUSE


       ทีม KW Conjuring โดย น.ส.ฐิตินันท์  จำปาหวาย   น.ส.จิราวรรณ  วัฒนกุล และ น.ส.วนาลี  ชูทอง  นักเรียนชั้น ม. 4/8   ผ่านเข้ารอบ 40 ทีมสุดท้าย และจะต้องเข้าร่วมกิจกรรม Level Up Campระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมอมรพันธ์วิลล่า จังหวัดระยอง เพื่อชิงตั๋ว 1 ใน 10 ทีมที่จะได้ไป Workshop ที่ต่างประเทศ พร้อมทุนสนับสนุนในการสร้างผลิตภัณฑ์อีก 200,000 บาท หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ รวมกับที่ได้มาแล้ส 2 รอบที่ผ่านมารวมเป็นเงินสนับสนุนทั้งสิ้น 330,000 บาท


บันทึกเทปสัมภาษณ์ ทีม Kw Conjuring ซึ่งส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม Digital Startup

โพสต์7 เม.ย. 2560 00:01โดย542 ICT-HOUSE

          วันที่ 5 เม.ย. 60 ฝ่ายส่งเสริมการตลาด 2 ร่วมกับสำนักงานสาขาขอนแก่น ได้ดำเนินการบันทึกเทปสัมภาษณ์ ทีม Kw Conjuring ซึ่งส่งผลงาน "มหัศจรรย์ดินแดนแห่งเซลล์" เข้าร่วมกิจกรรม Digital Startup และสามารถผ่านการคัดเลือกผลงานรอบ 4 (คัดเลือก 40 ทีม) โดยทีมสนามชิกในทีมทั้งหมดเป็นนักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น โดยผลงาน มหัศจรรย์ดินแดนแห่งเซลล์" เป็นผลงานประเภท e-learning ซึ่งเป็นแนวคิดที่เกิดจากปัญหาความน่าเบื่อในห้องเรียน ติดตามว่ากว่าจะมีวันนี้ ทีมต้องประสบเผชิญ และแก้ไขปัญหาอะไรบ้าง และทำไมผลงานของเด็ก ม.4 สามารถชนะผลงานของทีมอื่นๆ ที่มีประสบการณ์มากกว่ามาได้อย่างไร

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โพสต์1 ก.พ. 2560 19:03โดยสุติพงษ์ อมูลราช   [ อัปเดต 3 ก.พ. 2560 00:48 ]


การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (NSC 2016) รอบที่ 1

โพสต์30 ธ.ค. 2558 00:17โดยสุติพงษ์ อมูลราช   [ อัปเดต 30 ธ.ค. 2558 00:25 ]1-10 of 18