หน้าแรก

ข้อคิดจากหนังสือ วิธีทำงานและสร้างอนาคต
ของ หลวงวิจิตรวาทการ 

                                        การรู้จักลำดับงาน หมายถึง การวางแผน คนที่ทำเป็นย่อมจะมี
                            แผนงานไว้เสมอไม่ว่าจะเป็นงานใหญ่ หรืองานเล็กก็ต้องมีแผนการ 
                            ผู้ที่ทำอะไรโดยไม่มีแผนการนั้นไม่สามารถจะสร้างความสำเร็จอันดี
                            ขึ้นได้ การมีแผนที่แน่นอนว่าจะทำอะไรก่อน อะไรหลัง ย่อมจะช่วยให้
                            งานเสร็จเร็วและเป็นผลดี