คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา/Faculty of Sports Science

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีเบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อทั้งภายในและภายนอกดังต่อไปนี้
 • หมายเลขโทรจากภายนอก 0 2942 8200 ต่อ 3940-43, 0 3435 5258, 0 3435 5218, 0 3435 5219 
 • หมายเลขโทรจากภายใน 3940-43
 • หมายเลขโทรสาร 0 3435 5218  กด 1 เลือกภาษาไทย และกด 114 (อัตโนมัติ)
ผังการให้บริการโทรศัพท์ของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

 รายชื่อ
List Name
ตำแหน่ง
Position
เบอร์โทรศัพท์ 
Telephone Number
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
Faculty of Sports Science

 • ภายใน 3940-43
 • Internal Line 3940-43
 • ภานนอก 0 2942 8200 ต่อ 3940-43, 0 3435 5258, 0 3435 5218, 0 3435 5219 
 • External Line +66(02) 942 8200 Ext. 3940-43, +66(034) 355 258, +66(034) 355 218, +66(034) 355 219
 กลุ่มงานบริการการศึกษา

 • ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ฝ่ายการศึกษาปริญญาตรี
 • ฝ่ายการศึกษาปริญญาโท/เอก
 • ฝ่ายการศึกษาปริญญาตรี ภาคพิเศษ
 • ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
 • ฝ่ายกิจการนิสิต
Education Service Group

 • Section of IT
 • Section of Education service for Bachelor
 • Section of Education service for graduate
 • Section of Education service for SP Program
 • Section of Support teaching
 • Section of Student Affairs
ภายใน 3940 ต่อ 111 Internal Line 3940 ext. 111

 • 107
 • 111
 • 109
 • 116
 • 110
 • 112
 กลุ่มงานบริหาร ธุรการ

 • ฝ่ายสารบรรณ
 • ฝ่ายบุคคล
 • ฝ่ายการเงิน
 • ฝ่ายบัญชี
 • ฝ่ายพัสดุ
 • ฝ่ายนโยบายและแผน
Administration Officer Group

 • Section of Administration
 • Section of HR
 • Section of Finance
 • Section of Accounting
 • Section of Procurement
 • Section of Policy and Plans
ภายใน 3940 ต่อ 100 Internal Line 3940 ext. 100

 • 113
 • 100
 • 102
 • 103
 • 105
 • 104 
 บุคลากรสายสนับสนุน Staff
 • กลุ่มงานบริหาร Administration Officer Group
  • นางมณฑนี อุบลสิงห์ (Monthanee Ubonsing)
  • นางสาวกนกวรรณ ขัดโพธิ์  (Kanokwan Khatpho)
  • นางสาวปิยมาศ เซี่ยงฉิน (Piyamas Cheangchin)
  • นางสาวธณาภรณ์ แดงสูงเนิน (Thanaporn Dangsungnean)
  • นางสาวอัญชิษฐา ภูอุดม (Unchitha Poo U-dom)
  • นางสาวพัชรากรณ์ กำแพงสมบูรณ์ (Patcharakorn Kampheangsombun)
  • นางสาวฐิติรัฐ หนูน้อย (Thitirat Noonoi)
  • นางสาววีรวัลย์ กสิกุล (Werawan Kasikul)
  • นางสาวพรทิพย์ สังข์กลิ่นหอม (Pornthip Sungkrinhom)

 • กลุ่มงานบริการการศึกษา Education Service Group
  • นางสาวดลนภา การักษ์ (Dolnapa Karak)
  • นายจิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า (Chiraphassakorn Sripinpao)
  • นายทนงศักดิ์ จ้อยร่อย (Thanongsak Joiroi)
  • นางสาวสุกัญญา ศิบุญนันท์ (Sukanya Sibunnan)
  • นางสาวศรีสุดา แซ่ตั้ง (Srisuda Saetung)
  • นางสาวอรัญญา สดภิบาลย์ (Aranya Sodpiban)
  • นายวรวิทย์ พุ่มแพง (Wowawit Pumpaeng)


 • หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
 • หัวหน้างานคลังและพัสดุ
 • หัวหน้างานบริหารและธุรการ
 • นักวิชาการเงินและบัญชี
 • หัวหน้างานนโยบายและแผน
 • นักวิชาการเงินและบัญชี
 • นักวิชาการเงินและบัญชี
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


 • หัวหน้างานบริการการศึกษา
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
 • นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 • นักวิชาการศึกษา (กิจการนิสิต)
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (คก.ภาคพิเศษ)
 • นักวิชาการเงินและบัญชี
 • นักวิชาการศึกษา (บัณฑิตศึกษา)
 

 • 101
 • 105
 • 100
 • 102
 • 104
 • 103
 • 115
 • 106
 • 113


 • 111
 • 107
 • 110
 • 112
 • 116
 • 108
 • 109
 บุคลากรสายวิชาการ Lecturer
 • ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย Dep.Sports Science
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล
  • ว่าที่ร้อยตรี ดร.อำนวย ตันพานิชย์
  • อาจารย์ไพฑูรย์ วงศ์อนุการ
  • ดร.วิมลมาศ ประชากุล
  • อาจารย์นันทวัน เทียนแก้ว
  • ดร.อุบล ทองปัญญา
  • อาจารย์ศิวะ ลียวัฒนานุพงศ์
  • อาจารย์ภูวนารถ ศรีทน
  • Dr.Choi Young Sok
  • Dr.Raul
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราตรี เรืองไทย
  • ดร.อาภัสรา อัครพันธ์
  • ดร.พรพล พิมพาพร
  • ดร.นิรอมลี มะกาเจ
  • ดร.จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี
  • อาจารย์ปิยาภรณ์ ตุ้มนาค
  • ดร.อำพร ศรียาภัย
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุมา บุณยารมย์
  • อาจารย์สมภิยา สมถวิล
  • อาจารย์ไพลิน เผือกประคอง
  • อาจารย์อาริสร์ กาญจนศิลานน
  • อาจารย์วุฒิไกร น้อยพันธ์
 • ภาควิชาการจัดการกีฬา Dep. Sport Management
  • ดร.อิษฏี กุฏอินทร์
  • รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิ์ ธีรสรณ์
  • ดร.เพ็ญนิภา พูลสวัสดิ์
  • ดร.สรายุท น้อยเกษม • Dean
 • Lecturer
 • Chairman of the Special Action Program
 • Associate Dean for Student Affairs
 • Assistant Dean of Academic Services
 • Lecturer 
 • Lecturer
 • Lecturer
 • Lecturer
 • Lecturer
 • Lecturer
 • Lecturer
 • Lecturer
 • Lecturer
 • Lecturer
 • Lecturer
 • Lecturer
 • Lecturer
 • Lecturer
 • Lecturer
 • Lecturer
 • Lecturer

 • Head of Department of Sports Management
 • Lecturer
 • Lecturer
 • Lecturer • 201
 • 210
 • 211
 • 213
 • 242
 • 215
 • 216
 • 217
 • 218
 • 220
 • 212
 • 222
 • 223
 • 224
 • 225
 • 226
 • 231
 • 232
 • 234
 • 235
 • 236
 • 237

 • 240
 • 241
 • 243
 • 244
ผู้บริหาร Board
 • คณบดี
 • รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
 • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
 • ผู้ทำหน้าที่รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 • หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
 • หัวหน้าภาควิชาการจัดการกีฬา
 • หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
Board
 • Dean
 • Associate Dean for Student Affairs
 • Assistant Dean of Academic Services
 • Associate Dean for education
 • Head of Department of Sports Science
 • Head of Department of Sports Management
 • Head of Secretary Office

 • 201
 • 202
 • 242
 • 240
 • 213
 • 240
 • 101
 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์ออกกำลังกาย ห้องประชุม สโมสรนิสิต
 • ศูนย์ออกกำลังกาย
 • ห้องประชุม 1
 • ห้องปฏิบัติการไบโอแมคคานิค
 • ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยา
 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 • ห้องปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพ
 • ห้องปฏิบัติการจิตวิทยาการกีฬา
 • ห้องปฏิบัติการทางกายภาพบำบัดและห้องพยาบาล
 • ห้องครัว
 • ห้องเรียน 1209
 • ห้องเรียน 1301
 • ห้องเรียน 1302
 • ห้องเรียน 1303
 • ห้องเรียน 1304
 • สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

 • Fitness
 • Conference room1
 • Bio Laboratory
 • Physiology Laboratory
 • Computer Laboratory
 • Fitness test Laboratory
 •  Sports Psychology Laboratory
 •  physical therapy and nursing care
 • Canteen
 • Classroom 1209
 • Classroom1301
 • Classroom 1302
 • Classroom 1303
 • Classroom 1304
 • Student Club

 • 300
 • 301
 • 302
 • 303
 • 304
 • 305
 • 306
 • 307
 • 308
 • 309
 • 310
 • 311
 • 312
 • 313
 • 314 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ 21/02/2560