คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา/Faculty of Sports Science

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีเบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อทั้งภายในและภายนอกดังต่อไปนี้
  • หมายเลขโทรจากภายนอก 0 2942 8200 ต่อ 3940-43, 0 3435 5258, 0 3435 5218, 0 3435 5219 
  • หมายเลขโทรจากภายใน 3940-43
  • หมายเลขโทรสาร 0 3435 5218  กด 1 เลือกภาษาไทย และกด 114 (อัตโนมัติ)
ผังการให้บริการโทรศัพท์ของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

ผังโทรศัพท์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
เบอร์โทร
ชื่อ
ฝ่าย
034-355-258เบอร์ภายนอก
034-355-218เบอร์ภายนอก
034-355-219เบอร์ภายนอก
3940
หมายเลขภายในมหาวิทยาลัยประจำคณะ
3941
หมายเลขภายในมหาวิทยาลัยประจำคณะ
3942
หมายเลขภายในมหาวิทยาลัยประจำคณะ
3943
หมายเลขภายในมหาวิทยาลัยประจำคณะ
กลุ่มหมายเลข กลุ่มสำนักงาน (เจ้าหน้าที่)
100ปาริษา เซี่ยงฉินOperator / ธุรการ
101มณฑนี อุบลสิงห์หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
102ธนาภรณ์ แดงสูงเนินฝ่ายการเงิน รับจ่าย
103พัชรากร กำแพงแสมบูรณ์ฝ่ายบัญชี
104อัญชิษฐา ภูอุดมฝ่ายนโยบายและแผน
105กนกวรรณ ขัดโพธิ์ฝ่ายพัสดุ
106ศศิร์ภัทร กสิกุลฝ่ายบริการวิชาการและFitness
107จิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ/PR
108อรัญญา สดภิบาลย์การศึกษาภาคพิเศษ
109ศรีสุดา แซ่ตั้งฝ่ายบัณฑิตศึกษา
110ทนงศักดิ์ จ้อยร่อยโสตฯ
111ดลนภา การักษ์ฝ่ายการศึกษา ปริญญาตร
112สุกัญญา ศิบุญนันท์ฝ่ายกิจการนิสิต
113พรทิพย์ สังข์กลิ่นหอมเลขาผู้บริหาร
114FAX
115ฐิติรัฐ หนูน้อยการเงิน ตรวจเอกสาร
116วรวิทย์ พุ่มแพงการเงินภาคพิเศษ
315สุุรศักดิ์ ดอนปัดโครงการภาคพิเศษ
กลุ่มหมายเลข ผู้บริหาร
201คณบดีผู้บริหาร
กลุ่มหมายเลข คณาจารย์สาขาวิชาจิตวิทยา
210ว่าที่ร้อยตรี ดร.อำนวย (Umnoy)สาขาวิชาจิตวิทยา
211อาจารย์ไพฑูรย์ (Paitool)สาขาวิชาจิตวิทยา
213ดร.วิมลมาศ (Wimonmas)สาขาวิชาจิตวิทยา
242อาจารย์นันทวัน (Nanthawan)สาขาวิชาจิตวิทยา
215อาจารย์อุบล (Ubon)สาขาวิชาจิตวิทยา
216อาจารย์ศิวะ (Siwa)สาขาวิชาจิตวิทยา
217อาจารย์ภูวนารถ (Bhuwanat)สาขาวิชาจิตวิทยา
218Dr. Choi Young Saeokสาขาวิชาจิตวิทยา
กลุ่มหมายเลข คณาจารย์สาขาวิชาสรีรวิทยาการออกกำลังกาย
220Raulวิชาสรีรวิทยาการออกกำลังกาย
212ผศ.ดร.ราตรีวิชาสรีรวิทยาการออกกำลังกาย
222ดร.อาภัสรา (Arpassara)วิชาสรีรวิทยาการออกกำลังกาย
223ดร.พรพล (Pornpon)วิชาสรีรวิทยาการออกกำลังกาย
224ดร.นิรอมลี (Niromree)วิชาสรีรวิทยาการออกกำลังกาย
225ดร.จตุพร (Chatuporn)วิชาสรีรวิทยาการออกกำลังกาย
กลุ่มหมายเลข คณาจารย์สาขาวิชาชีวกลศาสตร์
231อาจารย์อำพร (Umporn)สาขาวิชาชีวกลศาสตร์
232ดร.อรอุมา (Onuma)สาขาวิชาชีวกลศาสตร์
234อาจารย์สมภิยา (Sompiya)สาขาวิชาชีวกลศาสตร์
235อาจารย์ไพลิน (Pairin)สาขาวิชาชีวกลศาสตร์
236อาจารย์อาริสร์ (Aris)สาขาวิชาชีวกลศาสตร์
237อาจารย์วุฒิไกร (Wuttikrai)สาขาวิชาชีวกลศาสตร์
กลุ่มหมายเลข คณาจารย์สาขาการจัดการกีฬา
240ดร.อิษฎี (Itsadee)สาขาการจัดการกีฬา
241ผศ.ดร.สิทธิ์ (Sit)สาขาการจัดการกีฬา
243อาจารย์เพ็ญนิภา (Pennipa)สาขาการจัดการกีฬา
244ดร.สรายุทธ์ (Sarayut)สาขาการจัดการกีฬา
กลุ่มหมายเลข ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
300Fitness
301ห้องประชุม (Conference)
302ห้องไบโอ
303ห้องสรีรวิทยา
304ห้องคอมพิวเตอร์
305ห้องทดสอบสมรรถภาพ
306ห้องจิตวิทยา
307ห้องพยาบาล
308ห้องครัว
309ห้องเรียน 1209
310ห้องเรียน 1301
311ห้องเรียน 1302
312ห้องเรียน 1303
313ห้องเรียน 1304
314สโมสรนิสิต

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ 21/02/2560